به خصوص که تخلیه ی آب بالای کیسه گونی می توانست رابطه ی مقدار رطوبت را تا میزان مورد نیاز آن کنترل کند که البته رطوبت سنج می تواند به خوبی آنرا نشان دهد . این آزمایش کلی اجرا شده د رشکل را نشان داده شده است .
شکل یک الگویی است از تصویر یک آزمایش جمع شدگی.
طریقه آزمایش:
یک قالب استیلی نرم و روغنی برای نمونه فراهم شد و یک توده هوای خشک در قالب جایگزین شد .
یک لایه به ضخامت mm40 از مخلوط چسب که قرار بود رسییده شود بالای لایه ی اصلی قرار داده شد.
یک میز مرتعش و نوسان کننده مورد استفاده قرار گرفته بود که لایه را فشرده کند و در سطح آن یک وسیله ی صاف کننده شبیه ماله ی بنایی استفاده شده بود .
سپس تمامی مجموعه را به محیط انتقال دادند . درجه حرارت مورد نیاز ، سرعت باد و رابطه ی رطوبت نیز معین شدند.
نمونه بعد از یک ساعت و پانزده دقیقه آماده شد .قالب با دقت فاصله گذاری شد.
این عمل بدون آسیب رساندن به نمونه انجام شد . مساحت سطح نمایی درمحیط خشک به همان میزان افزایش بعد از آن ظاهر شد از این رو زمان درکراکینگ جمع شدگی ومیزان سرعت بحرانی است.