gdl.rozblog.com
X
تبلیغات
رایتل

تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه


Google

در گیل تکس
در کل اینترنت


با مدیر سایت آنلاین گفتگو کنید
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 23 آبان‌ماه سال 1395
سمانه بلباسی دانشجوی کارشناسی ارشد رنگ و رنگرزی موفق به تولید فرشی شده است که با دریافت نور در طول روز و نور چراغ در تاریکی مطلق شب نور دریاف شده را بازتاب می کند. 


ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 4 آبان‌ماه سال 1395
دبیر انجمن کار فرمایان نساجی استان اصفهان گفت: ا ین دستگاه با همکاری صاحب یکی از کارخانه های نساجی و یکی ازصنعتگران اصفهانی با هزینه یک میلیارد ریال در مدت 6 سال طراحی و ساخته شد. 


ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1392
دیگر وقت خداحافظی با «سبز زمردی» فرا رسیده، اکنون نوبت به یک بنفش چشم نواز است، یک «بنفش درخشان»؛ «بنفش ارکیده‌ای».
هرساله موسسه «انستیتو کالر پانتون» رنگ سال را انتخاب می‌کند و همان‌طور که حدس می‌زنید انتخاب رنگ سال توسط این موسسه تاثیر زیادی می‌گذارد روی طراحان مد، لباس و جواهرات و طراحان داخلی و شاخه‌های دیگر هنر و درنتیجه روی زندگی میلیون‌ها نفر از طرفداران به روز بودن. 


ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
اﺛﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻻﻛﺎز روی ﻛﺎﻻی ﭘﻨﺒﻪای رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ

 ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ، اﺑﻮﺳﻌﻴﺪ رﺷﻴﺪی ، وﺣﻴﺪ ﺻﺎدﻗﻴﺎن

ﭼﻜﻴﺪه
اﻣﺮوزه رﻧﮕﺮزی ﺟﻴﻦ ﺑﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ روز ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ. ﻋﻼوه اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮ روی ﻛﺎﻻی ﺟﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮاره ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻻﻛﺎز روی ﻛﺎﻻی رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﭘﺎرﭼﻪ ﺟﻴﻦ % 100 ﭘﻨﺒﻪای ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻮع رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی Ricoprint OSD Serie Blue و Bemacol Blue GF ﺑﻪ روش رﻣﻖﻛﺸﻲ رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻛﺎز و ﻻﻛﺎز ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ FTIR ،DSC، اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮی، ﺳﺎﻳﺶ و ﺧﻤﺶ روی ﺗﻌﺪادی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺑﻪﻋﻼوه ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺪادی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ SEM و ﭘﺮوژﻛﺘﻴﻨﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻻﻛﺎز ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ درﺧﺸﺎﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻟﻴﺎف ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ و ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻻﻛﺎز آﺳﻴﺐ ﻧﺪﻳﺪهاﻧﺪ. ﭘﺴﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻻﻛﺎز، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ رﻧﮓ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﺨﺮﻳﺐ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻛﺎز در ﭘﺴﺎب اﺳﺖ .

واژهﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی: ﻻﻛﺎز، رﻧﮕﺪاﻧﻪ، ﻛﺎﻻی ﭘﻨﺒﻪای، ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ، رﻧﮕﺮزی


ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮاج رﻧﮕﺰا از رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه روﻧﺎس(.Rubia tinctorum L )

 ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﺰداﻧﺸﻨﺎس و ﺧﺴﺮو ﻓﺮﻳﺰاده و ﺳﻌﻴﺪ اﺣﻤﺪی ﻣﺠﺪآﺑﺎدی  ، ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ


چکیده:
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮاج رﻧﮕﺰا از ﮔﻴﺎه روﻧﺎس(.Rubia tinctorum L) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ رﻧﮕﺰای ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎی ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎی رﻧﮕﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺨﺮاج روﻧﺎس در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ( دﻣـﺎ ، زﻣـﺎن، ﻏﻠﻈﺖو pH ) ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎی ﺟﺬب ﻣﻲ ﮔﺮدد . از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺘﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و زﻣـﺎن ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب و ﺷﻴﻔﺖ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎی ﺟﺬب ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج روﻧـﺎس در pHﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ pH ﻫﺎی ﺧﻨﺜﻲ و اﺳﻴﺪی ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ و اﺳﺘﺨﺮاج در pH ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ا ﻓـﺰاﻳﺶ راﻧـﺪﻣﺎن اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﮔﺮدد. از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﭘﻮدر رﻧﮓ ﺗﺎ 6% ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳـﺪه و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﻮدر رﻧﮓ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در راﻧﺪﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎی رﻧﮕـﻲ (*L*a*b) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺨﺮاج روﻧﺎس در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی : روﻧﺎس ، اﺳﺘﺨﺮاج ، رﻧﮕﺰای ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی رﻧﮕﻲ (*L*a*b) 


ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 16 تیر‌ماه سال 1392

کرم‌های ابریشم سنگاپوری، پیله‌هایشان را با رنگ‌های درخشان می‌تنند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تیمی از «موسسه مهندسی و تحقیقات مواد» در سنگاپور امیدوار است با خوراندن مولکول‌های درخشان به کرم‌های ابریشم خانگی (Bombyx mori) فرایند طاقت‌فرسا و انرژی‌گیر رنگ‌کردن ابریشم را متوقف کنند.

این مولکول‌های درخشان در رژیم غذایی طبیعی پودر شاه‌توت کرم‌ها آمیخته شده است.

به گفته ناتالیا سی تانسیل، رهبر ارشد این مطالعه، غدد کرم ‌های ابریشم رنگ را گیر می‌اندازند و آن را در درون رشته‌های ابریشمی که حشرات تولید می‌کنند، جای می‌دهند.

ابریشم درخشان همچنین پتانسیل کاربرد در مهندسی بافت را دارد زیرا شیوه‌ای واضح و شفاف برای نظارت‌ بر داربست‌های ایمپلنت‌شده جهت بازسازی بافت یا استخوان را ارائه می‌دهد.

تحقیقات بیشتری برای این کاربرد زیست‌پزشکی لازم است اما تانسیل امیدوار است محصول نساجی جدید ظرف چند سال آینده عرضه شود.

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر

رﻧﮕﺮزی ﻧﺦ ﭘﺸﻤﻲ ﺑﺎ رﻧﮕﺰای اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻛﻠﻢ ﻗﺮﻣﺰ
    اﺣﻤﺪی ﻣﺠﺪآﺑﺎدی، اﻋﻈﻢ ﻃﺎﻟﺒﻴﺎن
ﭼﻜﻴﺪه
در ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻠﻢ ﻗﺮﻣﺰ دارای رﻧﮓ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺼﻮرت ﭘﻴﮕﻤﻨﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺎده در PH ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان از آن ﺑﺼﻮرت ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮاتPH اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن رﻧﮕﺮزی ﻛﺎﻻی ﭘﺸﻤﻲ ﺑﺎ رﻧﮕﺰای اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻛﻠﻢ ﻗﺮﻣﺰ (RED CABBAGE ) ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر رﻧﮕﺰای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﻛﻠﻢ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت 2 ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ رﻧﮕﺮزی ﺑﻪ دو روش ﭘﻴﺶ ﻛﺮوم و ﭘﺲ ﻛﺮوم ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻜﻬﺎی ﻓﻠﺰی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﺪاﻧﻪ داده و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻧﮕﺮزیاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی رﻧﮕﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ *L*a*b و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار K/S و E∆ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ و ﺛﺒﺎﺗﻬﺎی ﺷﺴﺘﺸﻮﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺸﻲ رﻧﮓ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن رﻧﮕﺮزی ﭘﺸﻢ ﺑﺎ رﻧﮕﺰای اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ از ﻛﻠﻢ ﻗﺮﻣﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻓﺎم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﺑﺮرﺳﻲ ﺛﺒﺎتﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در رﻧﮕﺮزی ﺑﺎ رﻧﮕﺰای اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ از ﻛﻠﻢ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ دارای ﺛﺒﺎت ﺳﺎﻳﺸﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺛﺒﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮﻳﻲ ﺛﺒﺎت ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺑﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ .
واژهﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی: رﻧﮕﺰای ﻃﺒﻴﻌﻲ،ﻛﻠﻢ ﻗﺮﻣﺰ، دﻧﺪاﻧﻪ، ﺛﺒﺎت ﺴﺎﻳﺸﻲ رﻧﮓ، ﺛﺒﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮﻳﻲادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 31 خرداد‌ماه سال 1391
یک شرکت شیمیایی سوئیسی برای تولید یک نوع شلوار که برای تولید هر عدد آن به 9463 لیتر آب 450 گرم مواد شیمیایی و میزان قابل توجهی انرژی نیاز است، راهی ابداع کرده تا این شلوارها با رویکردهای دوستدار محیط زیست تولید شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت شیمیایی کلاریانت سوئیس مدعی شده است که فرآیند تولید شلوار جین پیشرفته ای ابداع کرده که اخیرا آن را در شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی و شیمی سبز اعلام کرده، می تواند میزان آب مصرفی را برای تولیدشلوار جین تا 92 درصد کاهش دهد و میزان انرژی تولیدی را تا 30 درصد کاهش دهد.

ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
آخرین مطالب
   1      2      3      4      5      6    >>

آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
تبلیغات

مکان نمایش تبلیغ شما

بنرها

دانلود دیکشنری تخصصی نساجی مخصوص موبایل