تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه


Google

در گیل تکس
در کل اینترنت


با مدیر سایت آنلاین گفتگو کنید
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1396
تثبیت حرارتی نخهای فرش ماشینی با قدمت سی سال بیانگر لزوم و اهمیت بررسی جدی این فناوری میباشد. چرا که با توجه به فرآیند تولید فرش ماشینیازنخ تا فرش و حجم سرمایهگذاری ماشینآلات تولیدی این صنعت حساسیت و مصائب و مشکلات آن، مدیریت فنی در نوع انتخاب تکنولوژی صورتیبرجستهتر در این موضوع مینماید از آنجا که ما ایرانیان به جرئت میتوانیم خود را از متولیان هنر فرش بافی در دنیا و از پیشقراوان این قافله بدانیم. اهمیت این موضوع به جز بعد فنی از لحاظ کیفی قابل تأمل است. 


ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 28 مهر‌ماه سال 1392

فروش ویژه کتاب تکمیل شیمیایی منسوجات
انتشارات ارکان دانش، اصفهان، قیمت 5800 تومان
دانشجویان و کارشناسان عزیز نساجی از این پس می توانند مطالب تکمیل های پیشرفته را به صورت یک کتاب فارسی در اختیار داشته باشند. به نظر می رسد که این کتاب بخشی از مطالب درس تکمیل 2 دوره کارشناسی و تکمیل پیشرفته دوره کارشناسی ارشد را تامین کند. این کتاب شامل 19 فصل بوده که مباحثی همچون تکمیل ضدروغن و آب، ضدچروک، ضد آتش، ضد الکتریسیته ساکن، پرکننده زیردست، ضد میکروب، عملیات آنزیمی، ضد بو، ضد لغزندگی و نرم کن، ضد چرکی، ضد پرزدهی، تکمیل الاستومری، بهبود ثبات رنگ، محافظت در برابر پرتو ماورابنفش، مقاومت در برابر حشرات و تکمیل های نوین به همراه فرمولهای کاربردی مطرح گردیده است.
 


ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺳﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺑﻌﺎدی ﭘﺎرﭼﻪ ﺣﻠﻘﻮی ﭘﻮدی ﺳﺎده
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻣﻘﺴﻢ ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺨﺸﻲ
ﭼﻜﻴﺪه
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺳﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺮ ﺛﺒﺎت اﺑﻌﺎدی ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی ﭘﻮدی ﭘﻨﺒـﻪ ای ﺑـﺎ ﺑﺎﻓـﺖﺳﺎده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺴﻮج ﺣﻠﻘﻮی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در زﻣـﺎن ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣﺮﺳـﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ، دﻣـﺎ ی ﺣﻤﺎم، ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻠﻴﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻛﺸﺶ ﻣﺮﺳﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ در ﺣﻀﻮر ﺳﻮد ﺳﻮزآور ﻣﺮﺳﺮﻳﺰه ﺷـﺪ . ﺳـﭙﺲ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎی
ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺛﺒﺎت اﺑﻌﺎدی ﭘﺎرﭼﻪ ﻫـﺎی ﺣﻠﻘـﻮی ﻣﺮﺳـﺮﻳﺰه ﺷـﺪه ( KC, KW, KS) ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ . اﻳـﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﺎم در ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﺸﻚ و ﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺳﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﺑﻌﺎدی ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺳﺮﻳﺰه ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﺎم از ﺛﺒﺎت اﺑﻌﺎدی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺸﺶ ﻣﺮﺳﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ، ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن دﻣﺎ و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻗﻠﻴـﺎ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺳﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ و اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت اﺑﻌﺎد ﭘﺎرﭼـﻪ ﻫـﺎ داﺷﺖ. ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻣﺎری ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺛﺒﺎت اﺑﻌﺎدی ( KS ) در ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺳﺮﻳﺰه ﺷﺪه از ﻣﻘﺎدﻳﺮی ﻛﻪ از اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ روﺷﻬﺎی ﻣﺘﺪاول و ﻧﻮﻳﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
واژه ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی: ﭘﺎرﭼﻪ ﺣﻠﻘﻮی ﭘﻮدی ﺳﺎده، ﺛﺒﺎت اﺑﻌﺎدی، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺳﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ، ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺳﻄﺢادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر

ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺎک ﺟﻴﻦ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻃﺮح ﻣﺘﻔﺎوت روی آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ روی ﺟﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻨﮓﺷﻮﻳﻲ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻠﻮﻻز، از ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲﭘﺴﺎب ﺳﻨﮕﺸﻮﻳﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺛﺮ ﺳﻨﮓ ﭘﺮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻠﻮﻻز ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻮاص آن ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی رﻧﮕﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﻳﺸﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ SEM ﻧﻴﺰ از ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﮕﺸﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﭘﺮﻟﻴﺖ اﺛﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ دارد و ﻫﻤﭽﻴﻦ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﻨﮓ ﭘﺮﻟﻴﺖ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد .


واژهﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی: ﺟﻴﻦ، ﺳﻨﮕﺸﻮﻳﻲ، ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﭘﺮﻟﻴﺖ، ﺳﻠﻮﻻزادامه مطلب

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 17 آبان‌ماه سال 1391

مقدمه :

تکمیل ضد آب به این معناست که سطح کالا جذبه ای برای آب  ، روغن و یا هر مایع دیگری نداشته باشد . البته باید توجه داشت که هر ماده ضد آب کننده می تواند سطح را تا حدی در مقابل مایعات مقاوم کند که بنا به کاربرد کالا انتخاب می شود . ولی برای ضد روغن کردن کالا تنها می توان از پلی مر های بر پایه فلورو کربن استفاده نمود .

یک پارچه ضد آب خوب باید  به گونه ای باشد که قطرات آب بر روی سطح آن به صورت قطره باقی مانده و سپس بر راحتی از سطح لغزیده و بریزد.ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 17 آبان‌ماه سال 1391

تکمیل ضد آتش تنها برای انواعی از منسوجات که دمای اشتعال پایینی دارند به کار برده می شود . برای آنکه بتوان یک تکمیل ضد آتش را به درستی درک کرد در ابتدا باید مکانیزم سوختن را بررسی نماییم .

اولین  نکته ای که می توان به ان اشاره نمود آن است که سوختن یک واکنش شیمیایی است که برای رخ دادن به سه عامل اکسیژن، گرما و ماده سوختی مناسب نیاز دارد . اگر به هر دلیلی سوختن شروع شود معمولاً واکنش خودش را کاتالیز کرده و به آن ادامه می دهد تا زمانی که یکی از عوامل فوق از منطقه در حال سوختن خارج شود . مکانیزم این عمل را می توان به صورت شماتیک در شکل زیر نشان داد .ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
تبلیغات
بنرها
شرکت نانورادبهان

تبلیغ در گیل تکس

پرشین هالیدی دانلود دیکشنری تخصصی نساجی مخصوص موبایل