X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه

مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

سایت تخصصی نساجی و پوشاک

دیدار دانلود کتاب های تخصصی نساجی

الیاف پلی پرو پیلن 6

الیاف پلی پرو پیلن 6

به خصوص که تخلیه ی آب بالای کیسه گونی می توانست رابطه ی مقدار رطوبت را تا میزان مورد نیاز آن کنترل کند که البته رطوبت سنج می تواند به خوبی آنرا نشان دهد . این آزمایش کلی اجرا شده د رشکل را نشان داده شده است .
شکل یک الگویی است از تصویر یک آزمایش جمع شدگی.
طریقه آزمایش:
یک قالب استیلی نرم و روغنی برای نمونه فراهم شد و یک توده هوای خشک در قالب جایگزین شد .
یک لایه به ضخامت mm40 از مخلوط چسب که قرار بود رسییده شود بالای لایه ی اصلی قرار داده شد.
یک میز مرتعش و نوسان کننده مورد استفاده قرار گرفته بود که لایه را فشرده کند و در سطح آن یک وسیله ی صاف کننده شبیه ماله ی بنایی استفاده شده بود .
سپس تمامی مجموعه را به محیط انتقال دادند . درجه حرارت مورد نیاز ، سرعت باد و رابطه ی رطوبت نیز معین شدند.
نمونه بعد از یک ساعت و پانزده دقیقه آماده شد .قالب با دقت فاصله گذاری شد.
این عمل بدون آسیب رساندن به نمونه انجام شد . مساحت سطح نمایی درمحیط خشک به همان میزان افزایش بعد از آن ظاهر شد از این رو زمان درکراکینگ جمع شدگی ومیزان سرعت بحرانی است.
ادامه مطلب

الیاف پلی پرو پیلن 5

الیاف پلی پرو پیلن 5

. هنوز بخشی از نسبت اصلی الکیل آلومنیوم به صورت MAG بجای TIBA حفظ می شود ، تمام این افزایش ها در شرایط پلیمرزاسیون در مصرف مقدار زیاد مناسب از لحاظ عملی انجام می شود . این نتیجه تعادل نشان داده شده بین عمل پولیمریزاسیون و وزن ملوکولی و مقدار عملی می باشد .
نتایج :
پروپیلن-CO - 10 -UNDECEN 1 اُل به طور موفقیت آمیزی با پیوندهای هم منومر MOL 2% یا % WT 2/8 با بالاترین مقدار بود . کوپلیمریزاسیون با اندازه های NMR & DSC انجام می شود . این ممکن بود تا پلی پروپیلن عملی با عمل مناسب پلیمری شود با تنظیم متناسب MAO در مخلوط MAO & TIBA که به عنوان هم کاتالیزور استفاده شده است .
افزایش زیاد پیوند هم منومر قادر بود تا در اتلاف وزن ملوکولی با عمل کاهش غلظت پروپیلن انجام میشود . یعنی فشاز پلمیریزاسیون . سپس ، سازش عمل پلمیریزاسیون ، مقدار عملی و وزن ملوکولی در کسب پلی پروپیلن عملی با نسبت های مناسب برای کاربردهای فنی مختلف باید بررسی شود .
ادامه مطلب

الیاف پلی پرو پیلن 4

الیاف پلی پرو پیلن 4

3 . 2 توصیف پلیمر
اندازه های مولکولی وتوزیع وزن مولکولی پلیمر با gel GPCV Waters Alliancs2000 نفوذ کروماتوگرافی تعیین می شود با عمل در c˚140 و با ستونهای HMW4 . AWater و شاخصه انکساری آماده می شود (HMWV ، 6HMW× 2 ، 2 HMW). حلال ، 4 و 2 و 1 تری کلروبنزین در میزان ml/mln10 بکار رفت . ستونها با استانداردهای پلی استیرن توزیع توده مولکولی بکار رفت . استاندارد پلی پروپیلن با ارزش شناخته شده توده مولکولی بصورت مرجعی در انتخاب پارامترهاK و X مارک هرونیک استفاده شدند . دماهای ذوب (Tm) و آنتالپی (Hn)با Dsc˚821 Mettler tdedo کالری سنج پویشی مختلف تعیین شدند . ایندیوم برای تنظیم اندازه دما استفاده شد . اندوترمهای ذوب شده با گرمای مجدد نمونه پلی مر به 190 در گرمای C˚/mln10 اندازه گیری شدند . طیف HNMR هم پلیمر پلی پروپیلن در طیف سنج 2000 واریان Gemlni 300 Mltz در 120 از نمونه های نامحلول در deuterated 2و2و1و1 تتراکلرواتان d2 ثبت شد . رزونانس حلال بعنوان مرجع داخلی استفاده شد و به تغییر خواص شیمیایی 91/5 pmm معین شد . در اندازه های CNMR4و2و1 تری کلربنزن d6(10/90 w/w) بعنوان حلال استفاده شد و [mmmm] نشانه متیل پلی پروپیلن بعنوان معیار داخلی استفاده شده و با تغییر خواص شیمیایی 8/21 ppm تعیین شد.
نتایج مباحث:
شرایط پلیمریزاسیون و نتایج آن در جدول 1 (در متن اصلی)نشان داده شده . هم منومر الکل خطی 10-undecen -1- اُل بود جائیکه spacer در کنش متقابل گروه هیدروکسیل و پیوندهای دوگانه واکنش دهنده کاهش یافت . سه فشار مختلف پروپیلن استفاده شده : 1 بار ، 2 بار ، 3 بار . غلظت زیاد آلکیل آلومینیوم برای شکل پیچیده با هم منومر الکل مورد نیاز است تا از کاتالیزوری مجدد جلوگیری شود نسبت آلومینیوم / هم منومر 4 بوده ولی نسبت پایین تر 2 سعی می شود . نسبت آلومینیوم / زیرکونیم از MAO بعنوان TIBAمحاسبه شده که بصورت کاتالیزور عمل می کند . دو غلظت MAOآزمایش شدند : mmol/l 10 و mmol/l 20 . با غلظت بالاتر آن اطمینان حاصل می شود که نسبت Al/Zr سطح بالا برای عمل پلیمریزاسیون بود . بقیه الکیل آلومینیوم TIBAبود (mmol/l 140-30) تا اینکه به نسبت آلومینیوم به هم منومر مناسب رسید . افزایشی درالحاق هم منومر دماهای ذوب کمتر شده . الحاق های هم منومر از طیف HNMRتعیین شده . دو هیدروژن به کربن متصل میشود بعداً تا هیدرکسیل یک سه تایی مشخصی بدهد در 55/3 ppm 60/3 که در تعیین اتصالات هم منومر استفاده شده . طیف HN mn پلی پروپیلن عملی هیدروکسیل (F3) در شکل 1 نشان داده شده است . بالاترین اتصالات هم منومر در پایین ترین فشار پروپیلن بدست آمده است . دلیل بصری غلظت کمتر منومر پروپیلن درتوئولن درمقایسه با آن از رقابت هم منومر عملی است.
از لحاظ عملی این مقدار به غلظت کونومر در تغذیه بستگی دارد و غلظت MAOاین نقش را به خوبی بازی می کند . طیف CNMR پلی پروپیلن عملی هیدروکسیل (F1) در شکل 2 (در متن اصلی)نشان داده شده است . زنجیرهای زنجیره کناری مشخصاً در 9/33 ppm (br) ، ppm 44 () ، 2/36 ppm(c4) مشاهده شدند و کربن ها بعد از گروه هیدروکسیل در ppm3/6(C1) و نشانه بعدی واکنش کومنومر مشخص شدند . غلظت MAO ، نسبت آلومینیوم کومنومر و فشار همگی در فعالیت پلیمریزاسیون و محصول نهائی تأثیر می گذارند.موقعیکه غلظت MAOاز mmol/l 10 به mmc 20 بیشتر از دو برابر شد . اگر چه فعالیتها قابل مقایسه با اختلافات در زمان پلیمریزاسیون نیست . اما حتی موقعیکه زمان پلیمریزاسیون کوچکتر شد محصول نهائی افزایش می یابد و تقریباً نصف مقدار کاتالیزور استفاده شده می باشد. همانگونه که درانتشار اولیه مشخص شده ، فعالیتهای معقول تری با حفظ نسبت MAC/Zr بالای 2000 بدست آمد و فعالیت بدون هیچ محدودیتی با غلظت بالای mmol 30 در تغذیه انجام شد.
نسبت کونومر آلومینیوم در صورتی که بالای 4 نگهداری شود د رطول آزمایش تأثیر مشخصی نداشت . موقعیکه آن از 4 در F5 به 2 در F6 کاهش یافت بطور چشمگیری به کمتر از 2% در F5 کاهش می یابد و محصول تقریباً صفر می شود . پیچیدگیهایی هم منومر الکل TIBA صرفاً شکل نمی گیرد ولی همچنین عملکردهای دیگری دارد . حتی اگر چه TIBA کاتالیزور را فعال نمی کند بلکه بطور شدید تر آن را برای ناخالصی ها آماده کرده و مصرف می شود . پس ، نسبت آلومینیوم به کونومر ، که بطور زیادی در آزمایش استفاده می شود کافی نیست . تأثیر فشار در وزن مولکول و اتصال کونومر در شکل 3 (در متن اصلی)نشان داده شده است .
وزن مولکولی تقریباً با فشار پروپیلن متناسب است . تغییر فشار از یک بار تا دو بار و سپس به سه بار باعث افزایش وزن مولکولی شده است . تا از g/mol 53000 به g/mol104000 و سپس به g/mol 132000 افزایش یابد در فشار بالا ، غلظت پروپیلن در توئولن بالاتر بوده و این دلیل افزایش وزن مولکولی است. کونومر با منومر پروپیلن مخلوط شد تا دستیابی به افزایش زنجیره پلیمری حاصل شود . غلظتهای بالای الکیل آلومینیم و مخصوصا افزایش غلظت MAO از mmol/l 10 به mmol/l 20 در شبکه محصول ژله ای مانندی شبیه تولوئن و الکیل آلومینیوم ایجاد کرد.
ادامه مطلب

الیاف پلی پرو پیلن 3

الیاف پلی پرو پیلن 3

فصل دوم

پلیمریزاسیون پلی پروپیلن عملی هیدروکسیل با کاتا لیزور متالوسن
چکیده :
پروپیلن با undecen-10-1-ال با استفاده دی متیل سیلانیل بیس-(2- متیل -4-فنیل-1-ایندینل)دی کلرورید زیرکؤنیم کوپلیمریزمی شود بعنوان کاتالیزوری که با متیل آلومیناکسات(MAD)وتریزو بوتیل آلومینیوم(TIBA)فعال می شود.تشکیلات کومنومربه مقدار%2مول وwt3/8%بدون از دست رفتن فعالیت بدست می آید . غلظتMAOنسبت به آلومینیوم و کونومروفشاری که تاثیر اندکی که در عمل پلیمری شدن ومحصول داشته است.بنابر این با تغییر نسبت MAIدر مخلوط هم کاتالیزور (کوکاتالیزور)MAIوTIBAدر اختیار بودن موثرترین روش در افزایش عمل پلیمریزاسیون بوده است .هنوز این نتیجه حد واسط بین مفهوم عملی پلیمریزاسیون واندازه مولکولی می باشد.
مقدمه:
پلی پروپیلن ماده ارزان است با پایداری عالی خواص ششیمیای برخورد شدید و دیگر خصوصیات که اساساً به پلاستیکهای فنی مربوط می شود . بنابراین کاربردهای مناسب با عدم وجود گروههای واکنش کننده کنترل شدندوبا اضافه کردن گروههای قطبی به پلی پروپیلن غیر قطبی چسبندگی ، قابلیت رنگ پذیری ،میل ترکیبی به رنگ پذیری و واسط های رنگی وسازگاری افزایش یافت.پلیمریزاسبون مستقیم هم منومرهای (کوپلومرهایی)قطبی با استفاده گاتالیزورهای زیگلار-ناتا با تحمل ناپذیری کاتالیزورها محدود شد به بازهای لویس ،که منجر به خنثی سازی کاتالیزور ،فساد پلیمر وهموپلیمریزاسیون هم منومری می شود .کاتالیزورهای تالوسن واکنش عالی هم منومری دارد .توزیع هم منومری یکنواخت وپلی پروپیلن سه بعدی منظم می دهدمثلاالفین خطی طویل [2] . ولی زمانیکه گروه فعال در پایان زنجیر هم منومری طویل وجود دارد عمل کاتالیزور ادامه نمی یابد . مگر اینکه ، کاتالیزور متالوسن روشی نشان دهد تا هم منومرهای عملی پلیمری الکل با پروپیلن بدن کل کاتالیزور تجزیه شود [5-3] . بعلاوه ، انعطاف متالوسن ها قادر است تا پلیمر یزاسیون را با مکانیسم های پلیمریزاسیوم مختلف کنترل کند با ایجاد پلی پروپیلن b- پلی متیل متاکریلت دو گروه هم پلیمر [6] . حتی با متالوسن های ترکیبات اسید لوئیس (Zv,Al)تمایل به شکل گیری اشکالی با جفت الکترونهای غیر پیوندی هترواتم با میل به واکنش با الکترونهایدو پیوندی با نزدیک شدن به منومر دارد. واکنش با هترواتمها می تواند بهتر باشد تا با انتخاب ترکیبات کاتالیزوری که در بین گروههای آلکوکسیل یا جدا شدن پیوندهای دو گانه از هترواتم با گروه جداکننده تبدیل می شود [4].واکنش نامطلوب می تواند با افزایش مانع سخت درهترواتم بیشتر از این به حداقل برسد [4]یا میل به دادن الکترون درهترواتم را کاهش دهد . بررسی مفصل از روشهای مختلف در پلی پروپیلن های آن ها توسط سیوارام و همکارانش انجام شد.[7] . زمان قبل از عمل تنها تأثیر کمی در عمل پلیمریزاسیون دارد [5] . ولی تأثیر نسبی آلومینیوم به هم منومر آن نیست که تماماً بررسی شود . بیشتر ادعا می شود که نسبت Stoichemestry (استوکیومتری) تریزوبوتیل آلومینیوم (TIBA) [8] یا تری متیل آلومینیوم (TMA) باید کافی باشد ، که باید نسبت کل Al / هم منومر 3 یا 4 را در بر داشته باشد . اگر متیل آلومین اکسان (MAO) تجاری بکار رود [9]. این فعالیت مجدد هم منومر را افزایش داده ولی فعالیت پلیمریزاسیون را صرف می کند. بعلاوه ، ساختار واقعی الکیل آلومینیوم بطور زیادی بر فعالیت پلیمریزاسیون تأثیر می گذارد همچنین برفعالیت مجدد هم منومر عملی [10] . نتایج اولیه مان نشان داد که امکان استفاده متالوسن ها در تولید پلی پروپیلن شامل گروههای عملی است که حتی در کمیت های کم ویژگیهای چسبندگی را افزایش می دهد . اگر چه نسبت اصلی جایگزین شده MAO با TIBA تأثیرات مثبت زیادی دارد ، ما قادر نیستیم تا نسبت آلومینیوم / هم منومر بدون از دست دادن فعالیت به زیر 5 کاهش دهیم . پیشنهاد می کنیم که افت عمل با افزایش غلظت هم منومر از mmol/l 3 به mmol/l 30 ممکن است با کاهش نسبت آلومینیوم به زیرکونیم زیر سطح معقول 3000 را باعث شود . د راین هدفمان تلاش بیشتر در مشاهده غلظت هم منومری در تغذیه است که بتواند به mmol/l 30 بدون افت فعالیت باشد اگر غلظت MAO هم زمان تنظیم شود .
ادامه مطلب

الیاف پلی پرو پیلن 2

تهیه پلی پروپیلن تک آرایش

CH3
|
CH2=CHCH3 [ CH2CH]n

پلی پروپیلن را می توانبا استفاده از کاتالیزور تهیه شده در آزمایش پیشین یا با کاتالیزوری که به روش زیر تهیه می شود ، سنتز کرد . در یک دیگ رزین سه دهانه 4 لیتری مجهز به همزن ، ورودی گاز ویک خروجی شامل یک لوله شیشه ای ساده به طول 24اینچ کهخود با یک لوله نمگیر حفاظت می شود،ml500دکاهیدرونفتالین بریزید .بالن را توسط گاز نیترژن پاکسازی کرده وبه آرامی توسط یک ژاکت حرارتی گرم کنید .سپس به ترتیب ml30تیتانیم تتراکلرید 0/1مولار (در دکاهیدرونفتالین)و.ml10تری ایزوبوتیل آلومینیوم 0/1مولار (دردکاهیدرونفتالین)را به آن اضافه کنید.با افزودن آلومینیوم آلکیل ،رسوبی به رنگ سیاه قهوه ای ایجاد می شود.دمای بالن را با سرعت هرچه بیشتر به حدودc ˚185 برسانید وبه مدت 40دقیقه در همین دما نگاهدارید.کمپلکس تعلیقی به رنگ بنفش تیره در می آید.تعلیق را خنک کرده وابتدا.ml2000سیکلوهگزان وسپس.ml60محلول آلومینیوم تری ایزوبوتیل 0/1مولار به آن اضافه کنید . اکنون این تعلیق سیاه ارغوانی ،یک کاتالیزور کار آمد برای پلی مر کردن پروپیلن گازی است.مانند آزمایش قبل ،گاز پروپیلن را به درون تعلیق کاتالیزور وارد کرده ودوغاب حاصل از ایجاد پروپیلن رادر ایزوپر.پیل الکل رسوب دهید،صاف کنید،رسوب را بشوئید وخشک کنید.پلی پروپیلن تک آرایش را می توانیدبه شکل فیلم شفاف وچقر ویابه صورتهای دیگر قالب گیری کنید.نقطه ذوب بلورین آن حدود˚c165است .بهره عمل با طول مدتی که گاز پروپیلن به درون تعلیق کاتالیزور وارد می شود ، تعیین می گردد.

ادامه مطلب

الیاف پلی پروپیلن۱

الیاف پلی پروپیلن

فصل اول
معرفی پلی پروپیلن:
الیاف پلی الفین طبق تعریف دارای حداقل 85 درصد نسبت به وزن کل خود،اتیلن پروپیلین ویا الفین دیگری می باشند . پلی پروپیلن وسپس پلی اتیلن با اهمیت کمتر ،مهمترین الیاف الفینی را تشکیل می دهند که به گروه الیاف مصنوعی تعلق دارند. اولین الیاف الفیتی از پلی اتیلن سبک در اواخر دهه 1930در انگلستان تهیه گردیدند که به مصرف پوشش صندلی اتمبیل می رسید . عدم پایداری ابعاد ومقاومت کم در مقابل نور از مشکلات الیاف الفینی اولیه بوده است.
در سال 1957پلی اتیلن سنگین برای تولید الیاف بکار گرفته شد. پلی اتیلن سنگین به روش فیلیپس ارگانومتالیک کاتالیست ولید گردید. الیاف حاصل داردی خصوصیات بهتری نسبت به نوع حاصل از پلی اتیلن سبک بودند .این الیاف علاوه بر پوشش مبلمان به مصارف صنعتی مثل طناب وکابل هم می رسیدند . نقطه ذوب پائین (135-130درجه سانتیگراد) وعدم امکان رنگرزی با روشهای معمولی وهمچنین جهندگی کم از مشکلات الیاف پلی اتیلن می باشد که کماکان تا به امروز هم باقی مانده است .
الیاف پلی پروپیلن که از طریق پلیمریزاسیون پروپیلن به صورت یک پلیمر خطی تهیه می گردند و به اختصار پ-پ نامیده می شوند بعد از پیدا شدن کاتالیست زیگلرناتا تولید شدند این کاتا لیست تولید پلی پروپیلن ایزو تاکتیک که قادر به متبلور شدن می باشد را امکان پذیر ساخت . این الیاف در سال 1960در ایتالیا با نام تجاری مراکلون به صورت صنعتی تولید شده وبه بازار عرضه گردیدند . خصوصیات پروپیلن باعث رشد سریع آن در سطح بین المللی گردید وبعد از مدتی نسبتاً کوتاه ، پلی پروپیلن توانست از نظر مقدار تولید ، چهارمین مقام را بعد از پلی استر ، نایلون وآکریلیک کسب نماید .
ادامه مطلب

نگاهی به صنعت نساجی ترکمنستان

نگاهی به صنعت نساجی ترکمنستان

پایان هر هفته رسانه‌های گروهی ترکمنستان خبر از خرید حجم انبوهی از فراورده‌های نساجی توسط کشورهای خارجی در بازار بورس این کشور می‌دهند و این موضوع نشان‌دهنده گسترش صنعت نساجی در این کشور شش میلیون نفری است.
دراین راستا همچنین هر سال به‌مناسبت‌های مختلف خبراز گشایش واحدهای صنعت نساجی در سرزمین پنبه خیز ترکمنستان اعلام می‌شود بطوریکه در فاصله سه روز پس از انتخاب بردی‌محمداف به ریاست جمهوری این کشور فازاول بزرگترین مجتمع نساجی آسیای مرکزی در عشق‌آباد به بهره‌برداری رسید.
برای ساخت فازاول این مجتمع که توسط شرکت‌های "نورسل و "فولکنستون" ترکیه در زمینی به مساحت ‪ ۴۴‬هکتار و با ‪ ۱۵۵‬میلیون دلار هزینه احداث شد که تنها در آن سالانه حدود ‪ ۴۱‬هزار تن انواع محصولات نساجی تولید می‌شود.
رییس‌جمهور ترکمنستان بارها تاکید کرده که بعد از کسب استقلال این کشور، سرمایه‌گذاری زیاد در بخش صنایع نساجی صورت گرفته است و تا سال ‪ ۲۰۳۰‬میلادی نیز در هر بخش پنبه‌خیز کشور یک مجتمع نساجی احداث خواهد شد.
بردی‌محمداف در پیام اخیر خود به کارمندان وزارت صنایع نساجی ترکمنستان نیز تصریح کرد که امکانات زیادی در اختیار این وزارت خانه برای توسعه صنعت نساجی قرار خواهد گرفت.
رییس جمهوری ترکمنستان گفته است که محصولات کارخانجات نساجی این کشور هم‌اکنون به‌بیش از ‪ ۳۰‬کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه، آلمان و سوئد صادر می‌شود.
براساس گزارش رسانه‌های ترکمنستان میزان استفاده این کشور از الیاف پنبه جهت تولید فراورده‌های نساجی در سال‌های قبل از استقلال تنها سه درصد بوده و این رقم هم‌اکنون‌به بیش از ‪ ۴۰‬درصد رسیده است.
این رسانه‌ها، تعداد کارخانجات نساجی ترکمنستان را ‪ ۶۵‬کارخانه اعلام می‌کنند که تولیدات سالانه آن‌ها بیش از ‪ ۱۷۳‬میلیون متر مربع محصولات پارچه‌ای است که از مصرف ‪ ۸۲‬هزار تن الیاف پنبه استحصال می‌شود.
وزارت صنایع نساجی ترکمنستان اعلام کرده است که این کشور در سال ‪۲۰۰۶‬ میلادی بیش از ‪ ۹۱‬میلیون دلار انواع منسوجات و لباس‌های آماده صادر کرده که در مقایسه با سال ماقبل آن حدود سه درصد افزایش داشته است.
البته این رقم تنها مربوط صادرات منسوجات و لباس‌های آماده است ولی ارزش واقعی تولید این محصولات بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیون دلار برآورد می‌شود که بخش عمده آن در بازار بورس با پول ملی ترکمنستان یعنی "منات" به فروش می‌رسد.
نخ و پارچه‌های نخ پنبه، پارچه‌های مخملی، پنبه بهداشتی، پشم و پوست از مهمترین اقلام صادراتی محصولات صنایع نساجی ترکمنستان محسوب می‌شوند.
ترکمنستان برای توسعه صنعت نساجی خود تاکنون بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده و دولت جدید ترکمنستان اعلام نموده که این رقم را در آینده نیز افزایش خواهد داد.
رسانه‌های گروهی ترکمنستان اخیرا اعلام کردند که این کشور در حال سرمایه گذاری هنگفت برای پیشرفته‌کردن دستگاه‌های صنایع نساجی در کوتاه مدت هستند تا از این طریق محصولات تولیدی را با کیفیت بالا به مشتریان عرضه کنند.
در این راستا تاکنون، چندین کارخانه نوسازی و چند کارخانه دیگر از جمله کارخانه ریسندگی شهر "آبادان" با ظرفیت سالانه ‪ ۲۵‬هزار تن الیاف نخ و کارخانه دیگر نساجی در روستای "قبچاق" با مشارکت شرکت‌های چینی در حال احداث است.
به هرحال صنعت نساجی یکی از صنایع مهم ترکمنستان محسوب می‌شود که دولت این کشور قصد دارد تا ‪ ۱۳‬سال آینده تعداد شاغلین در این صنعت را به ‪۷۰‬ هزار نفر افزایش دهد.
رسانه‌های گروهی ترکمنستان تعداد شاغلین صنعت نساجی این کشور را هم‌اکنون بیش از ‪ ۳۰‬هزار نفر اعلام می‌کنند.
اهمیت این صنعت در ترکمنستان به‌حدی است که برای آن وزارتخانه جداگانه‌ای درسال ‪ ۱۹۹۵‬میلادی تشکیل شده و از ابتدای تاسیس این وزارتخانه تاکنون نیز چندین وزیر به‌دلایل کم‌کاری، فساد مالی و حتی قبول رشوه برخی مقامات از سوی شرکت‌های ترکیه‌ای از کار برکنار شده‌اند.
به جز اشتغال ترکمن‌های زیاد در صنعت نساجی، کشاورزان زیادی نیز به تولید پنبه به‌عنوان دومین محصول استراتژیک کشاورزی ترکمنستان مشغول به کار هستند.
برپایه برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ترکمنستان تا سال ‪۲۰۲۰‬ میلادی، دولت این کشور با ادامه سرمایه‌گذاری خود در بخش نساجی، ظرفیت تولید نخ پنبه خود را به بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار تن خواهد رساند که این میزان بیش از ‪ ۶۰‬درصد تولید کنونی این کشور است.
هم اکنون حدود ‪ ۴۰‬درصد از کل تولید پنیه این کشور در کارخانجات نساجی این کشور مورد بازپردازی قرار می‌گیرد.
ترکمنستان سالانه بیش از ‪ ۷۰۰‬هزار تن پنبه تولید می‌کند ولی بر پایه برنامه ملی قصد دارد این میزان را به بیش از دو میلیون تن افزایش دهد.

منبع : irna

نانوالیاف سرامیکی

نانوالیاف سرامیکی

دانشمندان مواد در آمریکا و اسپانیا، یک روش جدید به ‌نام ریسندگی لیزری اختراع کرده‌اند که نانوالیاف بی‌شکل خیلی طولانی با طول چندین سانتی‌متر و پهنای 35 نانومتر تولید می‌کند. این پیشرفت می‌تواند منجر به تولید نانوالیافی که
تقریباً به‌صورت پیوسته درهم تنیده شده‌اند، شود.

تصاویری از الیاف تولید شده با روش ‏ریسندگی لیزری. (‏a‏) تصویر میکروسکوپ ‏الکترونی پیمایشگر انتشار میدانی. یک ‏مخلوط از نانوالیاف و میکروالیاف را نشان ‏می‌دهد. (‏b‏) تصویر میکروسکوپ الکترونی ‏عبوری از یک نانوالیاف منفرد با قطر تقریبی ‏‏50 نانومتر. شکل کوچک، الگو پراش است ‏که ساختار بی‌شکل آن را نشان می‌دهد.
ادامه مطلب

گالری تصاویر

دیدار

........ تکسچرایزینگ

........ دانلود مقالات علمی

........ رنگرزی مصنوعی

........ تکمیل کالای نساجی

........ کارخانه های نساجی

........ آز شیمی عمومی

........ کنترل کیفیت

........ الیاف مصنوعی

........ الیاف طبیعی

........ تکنولوژی تولید الیاف

........ شیمی تجزیه

........ نظرسنجی

تمامی حقوق مطالب سایت متعلق به گیل تکس می باشد
طراحی و اجرا:گیل تکس