تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه


Google

در گیل تکس
در کل اینترنت


با مدیر سایت آنلاین گفتگو کنید
دیکشنری نساجی ص 5

Loose reed warp protector motion    دستگاه محافظ تار با شانه متحرک
wrap protector motion    دستگاه محافظ چله
weft straightening device    دستگاه مستقیم کننده پود
Reversing motion    دستگاه معکوس کننده جهت حرکت ریل دوک نیمتاب
Mennerich microtome    دستگاه منریخ میکروتوم جهت مقطع گیری از الیاف
Flat clipping machine    دستگاه نصب نوار فلت کاردینگ - دستگاه جا زدن نوار فلت کاردینگ
Grey scale    دستگاه نعیین ثبات شستشوئی
weft patterning    دستگاه نقشه رنگ بندی پودی در ماشین بافندگی
Specimen holder    دستگاه نمونه گیر
Coring instrument    دستگاه نمونه گیری
Licker in clothing machine    دستگاه نوارپیچی استوانه اره ای کاردینگ
Filling stop motion    دستگاه نوقف
Hardy microtome    دستگاه هاردی میکروتوم جهت مقطع گیری از الیاف
Auto leveller    دستگاه یکنواخت کننده الیاف
Yorkshire set    دستگاه کاردینگ انگلیسی
Calibrating device    دستگاه کالیبره کردن
Calco microtome    دستگاه کالکو میکروتوم جهت مقطع گیری از الیاف
False twist tuble    دستگاه کشش تاب
Casablancas double apron    دستگاه کشش دو نواری کازبلانکا ( در ماشین فلایر )
Middle draw box    دستگاه کشش غلتکی پشم در ماشین فتیله پشم
wrap reel    دستگاه کلاف پیچ
weft feeler motion    دستگاه کنترل پود بر روی ماسوره بافندگی
Loom control    دستگاه کنترل ماشین بافندگی
Condense    دستگاه کندانس - حرارت دادن پارچه چاپ پیگمنت شده جهت تثبیت رنگ
Constant rate of elongation    دستگاهCRE - دستگاه آزمایش الیاف که با نرخ ثابت ازدیاد طول کار می کند
C.R.T    دستگاهCRT - دستگاه آزمایش الیاف که با نرخ ثابت افزایش فاصله بین فکها کار می کند
Cross rod motion    دستگاهی در بعضی از ماشین های بافندگی که جهت بافت ترکیبی تافته و سرژه و ساتین بکار می رود
Doily    دستمال کوچک حصیری باف جهت زیر بشقاب
Batch    دسته ( مقداری معین از کالای نساجی که طی یک مرحله عمل می شود )
Block    دسته ای - کلیشه ای - قطعه - خنثی سازی - جلوگیری - متوقف کردن - نقش برجسته - قالب - تکه
Antherea    دسته ای از بیدها که آفت خطرناک برای منسوجات پشمی می باشد
Bombycidae    دسته ای از پروانه ها که شامل کرم ابریشم نیز می شود
Acridine colouring matters    دسته ای از رنگهای بازیک
Chichirugs    دسته ای از قالیچه های بافته شده در قفقاز
Classification    دسته بندی - طبقه بندی - کلاس بندی -رده بندی
Classify    دسته بندی کردن
Command    دستور - امر - فرمان - مبادله
Variation order    دستور تغییر
Instruction    دستورالعمل - نسخه
Glove net    دستکش توری
Protective gloves    دستکش های محافظ
Furnace gowes    دستکش کوره
Melt hopper    دسگاه ذوب
Napkin    دسمال میز غذا
Double ring doffer condenser    دسنگاه مقسم با دو دافر با حلقه های خاردار ( در جلو کاردینگ پشم )
Desulphidising    دسولفیدایزیتگ - از عملیات آماده سازی خمیر سلولز جهت تهیه الیاف بازیافتی
Dtex    دسی تکس - وزن 1000 متر لیف یا نخ فیلامنتی بر حسب دسی گرم
Deci tex    دسی تکس - وزن 1000 متر نخ فیلامنتی بر حسب گرم
Decibel    دسیبل ( واحد شدت صوت )
Db    دسیبل ( واحد شدن صوت )
Noise level meter    دسکاه اندازه گیر صدا
Oleophob    دفاع کننده روغن
Going part    دفتین
Sword    دفتین
Beaterin    دفتین بافندگی
Beat up    دفتین زدن
Beating motion    دفتین زدن - پود گذاری
Beating up    دفتین زدن - پود کوبی
Batten    دفتین ماشین بافندگی
Desorption    دفع - رطوبت تبخیر شده از نخ تر - انتقال جزئی از فاز مایع به گاز - دفع آب
Soil replency    دفع کننده چرک ( با ایجاد حالت آبدوست در پارچه باعث محولکه و چرکی می شود)
Oleophob    دفع کننده روغن
Percision    دقت
Exact    دقیق
Metamorphism    دگرگونی
Dolara    دل آرا - گلیمی دستباف
Reason    دلیل - برهان - علت
Calorimeter    دماسنج
Alcoholic thermometer    دماسنج الکلی
Room temperature    دمای اتاق
Igention temperature    دمای احتراق
Mixture temperature    دمای اختلاط - درجه حرارت مخلوط - دمای مخلوط
Ignation temperature    دمای اشتعال
High temperature    دمای بالا
Second order transition temp    دمای تبدیل شیشه ای
Second order transition temperature    دمای تبدیل شیشه ای
Glass transition    دمای تبدیل شیشه ای
Glass transition temperature    دمای تبدیل شیشه ای
Class to rubber transition temprature    دمای تبدیل شیشه ای
Seting point    دمای تثبیت - دمای سفت شدن
Setting temperature    دمای تثبیت - دمای سفت شدن
Ceiling temperature    دمای حد بالا
Self ignition temperature    دمای خود اشتعالی - دمای خود مشتعل شونده
First older transition temperature    دمای ذوب
Melting temperature    دمای ذوب
Color temperature    دمای رنگ- درجه حرارت رنگ
Softening temperature    دمای نرم شدن - دمای خمیر شدن
Blower    دمنده
Blow    دمیدن - فوت کردن - دوران - جهش
Aspiration    دمیدن هوا به داخل مایعات
Tailing    دنباله دار شدن پارچه رنگ شده ( کاهش تدریجی غلظت رنگ سبب کم رنگ شدن تدریجی پارچه در ماشین رنگرزی ژیگر می شود
Trail of yarn    دنباله نخ
Dental    دندانه - ماده تعاونی رنگهای دندانه ای
Mordant    دندانه - ماده کمکی ( عمدتا نمکهای فلزی) که در رنگرزی با بعضی رنگینه ها به کار می رود - نوعی ماده تعاونی رنگ
Dentate    دندانه ای - مضرس - دندانه دندانه
Tannin mordant    دندانه تانین - دندانه دادن پارچه سلولزی جهت رنگرزی با رنگهای بازیک یا مواد مازوجی
Skipped dent    دندانه خالی در شانه
Bend reed wire    دندانه خمیده در شانه
Runcinate    دندانه دار - دندانه اره ای - دندانه دندانه- مضرس
Dent    دندانه شانه - نمره شانه
Dent wire    دندانه فلزی شانه
Sour chrome mordant    دندانه کروم ترش - دندانه ترش - دندانه دادن پشم با بیکرومات و اسید سولفوریک
Loose reed wire    دندانه لق شده در شانه
Dents of reed    دندانه های شانه
Reduced chrome mordant    دندانه کروم احیاء شده
Sweet chrome mordant    دندانه کروم شیرین - دندانه دادن پشم فقط با بیکرومات
Bobbin gear    دنده بوبین ( در ماشین نیمتاب رووماتیک )
Pick gear    دنده پود - دنده شیطانک
Take up gearing    دنده پیچش پارچه
Doffer change gear    دنده دافر- دنده تولید
Lay change gear    دنده ردیف در ماسوره پیچی
Rack gear    دنده شانه ای - شانه دنده
Poppet rack    دنده شانه ای محرک ماکوچه
Taper gear    دنده شیب ( در ماشین نیمتاب شیب مخروطی دو سر بوبین را می سازد )
Bronze bushed flyer gear    دنده فلایر ( در ماشین نیمتاب رووماتیک)
Ten.C.G.    دنده گشید گی در ماشین فلایر ( جهت تغییر موضع تسمه بر روی کله قندیها )
Tension gear    دنده کشش - چرخ دنده اعمال کننده کشیدگی
Draft change gear    دنده کشش ( در ماشین متکا پیچی )
Denier    دنیر ( واحد ظرافت نخ یا الیاف که برابر وزن 9000 متر آن بر حسب گرم است )
Td    دنیر ( وزن 9000 متر لیف یا نخ فیلامنتی بر حسب گرم )
Titre denier    دنیر ( وزن 9000 متر لیف یا نخ فیلامنتی بر حسب گرم )
Bundle    ده پوند - دسته - دسته کردن- بقچه نخ - ده کلاف از نخ ژاکارد - شصت هزار یارد از نخ کتانی که به روش تر تابیده شده است
Open shed    دهانه باز - دهانه تار معمولی
Neutral shed    دهانه تار  خنثی
wrap shed    دهانه تار - دهانه چله
Close shed    دهانه تار بسته
Closed shed    دهانه تار بسته - دهانه متراکم
Lower shed    دهانه تار پایینی
Stationary shed    دهانه تار ثابت
Cross shed    دهانه تار متقاطع ( در تور بافی )
Semi open shed    دهانه تار نیمه باز
Center closed shed    دهانه تار وسط بسته - دهانه تاری که در وسط بسته می شود
Center shed    دهانه تار وسط بسته ( که تارها در وسط با هم در یک خط قرار می گیرند )
Bottom closed shed    دهانه تاری که بعد از هر پودگذاری ایجاد می شود
Linear shed    دهانه خطی
Clear shed    دهانه مطلوب تار در ماشین بافندگی
Throat    دهانه ورودی ماشین نمدی - ورودی ماشین والک - دهانه ورودی ماشین والک
Complete shed    دهانه کامل - برابر بودن زاویه سفره دهانه بالایی و پایینی نسبت به خط چله
J    دهمین حرف لاتین
Shedding    دهنه دادن - تشکیل دهنه - ایجاد دهانه - تشکیل دهانه نخ تار
wave shed    دهنه موجی شکل ( چله )
Shed    دهنه نخ تار - دهانه نخ تار - مکانیزم دهنه نخ تار - دهانه -پودرو - دهنه - ایجاد دهنه - تشکیل دهانه نخ تار
Dehydration    دهیدراته شدن - دهیدراته کردن - آب از دست دادن - آبگیری - آب زدائی - عمل خشک کردن
Diacid    دو اسیدی
Dichotomous    دو بخشی - دو جزئی - دو قسمتی
Filling flat    دو پودی ( دو پود پهلوی هم در یک دهانه تار بافته شده که عیب محسوب می شود )
Bi_    دو تایی
Dichromatism    دو رنگی
Adjacent angles    دو زاویه مجاور
Double weft    دو سیستم پودی
Double warp    دو سیستم تاری
Double cylinder    دو سیلندری
Ejector fork    دو شاخ دافع
On both sides    دو طرفه
Dump    دو عدل پشم که توسط تسمه و سیم به هم محکم شده اند
Coalescence    دو فازه شدن امولسیون
Duplex    دو فتیله ای  - دو جزئی
Bifunctional    دو فعاله - دو تابعی - دو عاملی - ماده دارای دو بخش فعال
Bipolar    دو قطبی
Dipole    دو قطبی
Second time spinning    دو لا تابی ابریشم
Charge double layer    دو لایه باردار
Bivariant    دو متغیری
Biaxial    دو محوری
Amphyphilic    دو محیط دوست - دو گانه
Taped ends    دو یا چند نخ تار که در یک میل میلک بعنوان تار واحد بافته می شوند - نخ های تار نواری
L    دوازدهمین حرف لاتین
Crock fastness    دوام پارچه در برابر سایش - مقاومت سایشی
Brunisure    دوباره دندانه دادن الیافی که رنگ و دندانه شده اند جهت پررنگتر کردن الیاف
Recrystalization    دوباره کریستالی کردن
Recrystallisation    دوباره کریستالی کردن - تشکیل ساختمان بلورین جدید
Double winding    دوبله کردن نخ
Seed fillin stitch    دوخت بخیه افشان
Straight stitch    دوخت بخیه مستقیم
Couched trellis stitch    دوخت پنجره ای
Slanting padding stitch    دوخت لائی یا آستری پنبه ای آهار دار در کت
Sew to    دوختن
Carbon black    دوده
R.P.M    دور بر دقیقه
Revolution per minute    دور بر دقیقه
Lag    دور در دقیقه شیطانک
Soil repellent    دور کننده چرک از کالای شناور در حمام
Durazol    دورازول - نام تجاری رنگ مستقیم
Revolution    دوران - چرخش - شورش - انقلاب - حرکت انتقالی
Duranol    دورانول - نام تجاری رنگهای خمی از نوع ایندیگوئید
Period    دوره - تناوب
Term    دوره - مدت - جمله - اصطلاح - موقع - ترم
Dyeing cycle    دوره رنگرزی - مدت رنگرزی - سیکل رنگرزی
Natural cycle    دوره طبیعی
Sewing    دوزندگی - رفوگری دوختی
Reciprocal    دوسو - دوجانبه - دوطرفه - معکوس - وارونه
Reversible    دوطرفه - دوجانبه - برگشت پذیر ( واکنش شیمیایی ) - برگشتنی - پارچه دولای دو رو - لباس دورو
Bivalent    دوظرفیتی
Spindle    دوک
Spindel    دوک - دوک نخ ریسی - میله باریک - میله باریک هادی مضراب - میله محدود کننده حرکت قلابهای ژاکارد در پائین - میله باریک رزوه دار محرک شیطانک ماسوره پیچ نوع هاکوبا - معادل 2903 تکس - معادل 15120 یارد نخ پنبه ای - معادل 14400 یارد نخ پشمی
Skew shaft    دوک - یک میله دراز و بازیک تاب دهنده
Selctor needle    دوک انتخاب پود
Skewer    دوک چوبی
Simple spindle    دوک ساده
Spinning whorl    دوک سره - لنگر
Simple suspended spindle    دوک شناور ساده - پیلی
Spindle lead    دوک هادی
Duple    دولا - دوبل - دو جزئی
Cross compound    دولا پهنا - پارچه با عرض دولا
Twisting doubling    دولا تابی نخ ها
Doubling    دولا کنی - دولا تابی - چندلا کردن - تغذیه دولا یا چندلا ماشین - پود دو برابر ضخیم در پارچه - قرار دادن تعدادی فتیله کنار هم
Secondary    دومی - ثانوی - فرعی
B    دومین حرف لاتین
Donor    دونر - اتم الکترون دهنده
Friction spindle    دوک  اصطکاکی
Pin spindle    دوک سوزنی
Dyeing spindle    دوک مناسب رنگرزی
Hinged spindle    دوک وسط بوبین چوبی بوبین پیچی
weft selector arrows    دوکهای انتخاب پود
Fusiform    دوکی شکل
Diazotate    دی آزوتات ( فرم پایدار ترکیبات  دی آزونیوم )
Diazotized    دی آزوته شدن
Diazotising    دی آزوته کردن
Diazotization    دی آزوته کردن
Diazotisation    دی آزوتیزاسیون - فرآیندی جهت بهبودسازی وضعیت رنگینه روی ویسکوز رایون
C.D    دی استات سلولز
Cellulose diacetate    دی استات سلولز
Diester    دی استر
Sulphur dioxide    دی اکسید گوگرد
Diole    دی ال - ماده شیمیایی با دو عامل الکلی
Diene    دی ان - ترکیب با دو پیوند دوگانه
Titan dioxide    دی اکسید تیتان - دی اکسید تیتانیم ( جهت پشت پوش نمودن الیاف مصنوعی )
Auricome    دی اکسید هیدروژن - پر اکسید هیدروژن
Polymer degradation    دی پلیمریزاسیون ( شکست ماکرومولکول)
Sodium dithionite    دی تیونیت سدیم - سدیم دی تیونیت
Dithionite    دی تیونیت
Zinc dithionite    دی تیونیت روی
Diphenyl    دی فنیل - رنگ مستقیم از کارخانجات سیباگایگی
DPM    دی فنیل متان
Dmf    دی متیل فرم آمید
Dimethyl formamide    دی متیل فرم آمید - DMF
D.M.F    دی متیل فرمامید
Colliodion cotton    دی نیترات سلولز
Diastafor    دیاستافور - ماده آهارگیری آنزیمی - ماده آهارگیر که دارای آنزیمی است که باعث حل نشاسته و آهار در آب می گردد
Diagram    دیاگرام - نمودار - نقشه
Chromaticity diagram    دیاگرام رنگ
Diagonal fabric    دیاگنال - کانتون - پارچه ای که یکطرف آن پرزدار و شبیه مخمل پنبه ای است
Diamant    دیامانت - ماده رنگرزی کرومی از شرکت بایر
Diachrome    دیاکروم - ماده رنگرزی کرومی از شرکت بایر
Diba    دیبا - پارچه ابریشمی
Dibadj    دیبا - پارچه ابریشمی
Dibah    دیبا - پارچه ابریشمی
Anglo continental drawing    دیتگاه کشش آنگلو اروپایی
Monochromat    دید تک رنگی - کسی که فقط سیاه و سفید ببیند
Thick boiling    دیر پخت و دارای ویسکوزیته زیاد
Isodisperes    دیسپرس یکنواخت - دیسپرس همگن
Slot disk    دیسک شیاردار - صفحه گرد شیاردار
Disc    دیسک - واشر - صفحه گردان
Low snow disk    دیسک با برف کم
Glazing wheel    دیسک جلا دهنده
Lustring wheel    دیسک جلا دهنده
Caldron    دیگ - پاتیل
Cauldron    دیگ - پاتیل
Steamer    دیگ بخار - استیمر ( دستگاه تثبیت رنگ پارچه چاپ شده توسط بخار ) - ماشین بخار
Boiler    دیگ بخار - بویلر
Vaporer    دیگ بخار- بخاردار- بخارزا- تولید کننده بخار
Jacketed steamer    دیگ بخاردو جداره
Stirred pot    دیگ دارای همزن - دیگ با همزن
Dimension    دیمانسیون - اندازه - بعد - اهمیت - ابعاد
Dimer    دیمر - ترکیب دو منومری
Dimerisation    دیمریزاسیون - دیمر شدن منومر ها
Box back    دیوار عقبی جعبه ماکو
Primary wall    دیواره اولیه ( در لیف پنبه )
Box front    دیواره جلوئی جعبه ماکو
Primitive cell wall    دیواره سلولی ابتدایی
Shuttle box wall    دیواره عقبی جعبه ماکو
Dry decating    دکاتایزه کردن خشک - فرایند تکمیلی جهت تثبیت براقیت در پارچه پشمی
Decatizing    دکاتایزینگ -  دکاتیزه کردن - عملیات تکمیلی عبور بخار تحت فشار از درون پارچه پشمی
Dicatising    دکاتایزینگ - از عملیات تکمیلی کالندر کردن ( بیشتر برای پارچه های پشمی )
Decatising    دکاتایزینگ - عملیات تکمیلی برای کالای پشمی و فاستونی
Decating    دکاتیزاژ - دکاتایزینگ - عملیات تکمیلی جهت بهبود خواص فیزیکی کالای پشمی
Full decating    دکاتیزه کردن به کمک بخار تحت فشار
Dextrin    دکسترین - صمغ نشاسته
Dextrine    دکسترین - صمغ نشاسته
Dextrinisation    دکسترینه شدن - دکسترینه کردن
Dextrinogenic    دکسترینوژیک - آنزیم تولید کننده دکسترین یا آلفا آمیلاز
Button    دکمه - تکمه - سوئیچ فشاری در دستگاههای برقی - دکمه لباس
Jogging button    دکمه تک ضربه - دکمه راه انداز موقت ماشین
Impulse push button    دکمه فشاری ضربه
Dry decatizing    دکوتایزینگ خشک - از عملیات تکمیلی فیزیکی جهت افزایش درخشندگی و جلای پارچه های فاستونی و پشمی که با کمک بخار انجام می پذیرد
Settle able solids    ذارت ته نشین شونده - ذرات رسوب شونده
Stock    ذخیره - توده الیاف - دسته الیاف
Storage    ذخیره کردن - مخزن
Reservoir    ذخیره کننده - مخزن - منبع
weft accumulator    ذخیره کننده پود
Large particles    ذرات بزرگ
Motes    ذرات ریز گیاهی که در پنبه در مراحل ریسندگی و با فندگی پیدا می شود
Total dissolved solids    ذرات محلول کل
Dispersiod    ذرات معلق
Suspended particles    ذرات معلق
Corn    ذرت
Particle    ذره
Counting glass    ذره بین پود شمار
Magnifying glass    ذره بین پود شمار
Pick glass    ذره بین پود شماری
Pick counte    ذره بین پود شماری - پود شمار
Fusion    ذوب - گداز
Melting    ذوب - مذاب
Melt spinning    ذوب ریسی - ریسندگی مذاب
Melted    ذوب شده
Melt able    ذوب شونده
Alkali fusion    ذوب قلیایی
Melt to    ذوب کردن
Melter    ذوب کننده - بوته مخصوص ذوب کردن
Trapezium    ذوزنقه
Trtapeze    ذوزنقه
Superintendent    رئیس قسمت
Chairman    رئیس منتخب
Repeat    راپورت طرح - تکرار بافت - واحد تکرار- نمونه بافت - نمونه نخ کشی - تکرار - تکرار کردن
Rigid rapier    راپیر سخت - گیره سخت - میله سرماکویی سخت و راست - میله راپیر
Steel profile rappier    راپیر فولادی - سرماکویی فولادی
Flexible rapier    راپیر قابل انعطاف - راپیر خم شو - گیره تسمه ای
Walking comfort    راحتی قدم زدن ( خاصیتی برای فرش )
Radiochemistry    رادیو شیمی
Tip    راس - نوک - سر - نوک تیز
RA    رامی
Effeciency    راندمان
Cleaning efficiency    راندمان تمیز کاری
Colour yield    راندمان رنگی - بازده رنگی
Run in    رانین - طول نخ جاری - مقدار نخ مصرف شده هر شانه در بافت 480رج
Running    رانینگ - از مراحل تشکیل حلقه در بافندگی حلقوی - مرحله ای که حلقه درون قلاب با حرکت سوزن به طرف بالا روی زبانه قرار می گیرد ( در سوزن زبانه دار ) جاری - مداوم
Bad start up    راه اندازی بد ماشین بافندگی - راه اندازی نا درست ماشین بافندگی
Fett    راه راه
Brindle    راه راه - خط دار - خال دار
Brindled    راه راه - خط دار - خال دار
Striped    راه راه - دارای خطوط موازی
Stripe    راه راه - دارای خطوط موازی - نوار
Mottle    راه راه - لکه دار - طرح ابری - رگه رگه - خال دار - دارای نقاط و خال های رنگارنگ
Chalk stripe    راه راه های باریک با رنگ روشن در طرح پارچه
Net leno stripe    راه های توری زیگزاگ
Apron cradle    راهنمای آپرون
Feeler switch    راهنمای برقی پارچه
Filament guidance    راهنمای تار
Scroll condenser    راهنمای جمع کننده
Pot eye    راهنمای چینی
Guide reed    راهنمای ریسمان - شانه انبساط
Harness guide    راهنمای ریسمان
Lappet    راهنمای سیمی نخ - راهنمای نقابی - سر نقابی
Thread guide    راهنمای نخ
Self threading eyelet    راهنمای نخ جاانداز
Horizontal stripes    راههای افقی در پارچه - خطوط افقی در پارچه
Wales    راههای عمودی روی پارچه کشباف پودی
Filament rayon    رایون فیلامنتی
Aerated rayon    رایون متخلخل - رایون  اسفنجی
Reactor    راکتور - نوعی ماشین سربسته جهت واکنش های شیمیایی
Polymerising machine    راکتور ( دستگاهی که پلیمر درآن تهیه می شود )
Batch reactor    راکتور ناپیوسته
Reactive    راکتیو - رنگینه راکتیو
Snatching    ربودن - قاپیدن - ربایش - گرفتن - مقدار کم - جزء
Dye    رتگ - رنگینه - ماده رنگزا
Wale    رج - ردیف - اتصال حلقه در جهت تار- محورحلقه درکشباف
Course    رج - ردیف - رگه در پارچه - جوراب بافی پودی - حلقه های نخ در پارچه کشباف
Close lay    رج متراکم
Courses    رج های متوالی - را ه ها و خطوط افقی پشت پارچه کشباف پودی
Redox    رداکس - احیاء
Tire    ردیف - تایر - لاستیک
Needle bed    ردیف سوزن ماشین های تریکو
Order of warp thread    ردیف قرار گرفتن نخ در چله
Align    ردیف کردن - در یک امتداد - در یک خط  - صف - تراز کردن
Reserve    رزرو کردن - انبار کردن - ذخیره کردن - ذخیره
Resonance    رزونانس - تشدید
Aldehyde resin    رزین آلدئیدی
Allyl resin    رزین آلیلی
Aminoplastic resin    رزین آمینو پلاستیک
Acrylic resin    رزین آکریلیکی
Epoxy resin    رزین اپوکسی
Laminating resin    رزین اتصال منسوج چند لایه ای - رزین ورقه ای شده
Acid resin    رزین اسیدی
Acidic resin    رزین اسیدی
Gly ptal resin    رزین الکیدی
Alkylphenal resin    رزین الکیل فنلی
Isocyanate resin    رزین ایزو سیانات
Beetle    رزین بیتل - ماشین پارچه کوب - بید قالی - بید فرش
Polyester resin    رزین پلی استری
Polyurethan resin    رزین پلی اورتان
Thermoplastic resin    رزین ترموپلاستیک - رزین ذوب شونده
Hard resin    رزین سخت
Hard resin    رزین سخت
Cyclohexanone resin    رزین سیکلوهگزان
Phthalate resin    رزین فتالات
Phthalic resin    رزین فتالیک
Phenol resin    رزین فنلی
Phenolic resin    رزین فنلی
Furan resin    رزین فوران
Furfural resin    رزین فورفورال
Vegetable resin    رزین گیاهی- صمغ گیاهی
Maleate resin    رزین مالئیک
Malec resin    رزین مالئیک
Methacrylate resin    رزین متا کریلات - رزین اکریلیک
Synthetic resin    رزین مصنوعی
Mineral resin    رزین معدنی
Melamine resin    رزین ملامینی
Alkyd resin    رزین های آلکیدی
Ractant resin    رزین واکنشی
Vinylidene resin    رزین وینیلیدن
Cation resin    رزین کاتیونی
Resinous    رزینی - مومی - صمغی
Resin to    رزینی کردن - آغشته به صمغ یا رزین
Conductance    رسانایی
Alluvia    رسوب - ته نشین
Alluvium    رسوب - ته نشین
Dreg    رسوب - ته نشین - پس مانده
Fur    رسوب - چرک - جرم - خز - پارچه خزدار - پوستین
Deposit    رسوب - سپرده
Fresh water deposit    رسوب آب شیرین
Precipitation    رسوب دادن - ته نشین شدن - رسوب - ته نشینی
Sedimentation    رسوب دادن - رسوب سازی - ته نشین کردن
Isoelectric point precipitation    رسوب در نقطه ایزوالکتریک
Incrustant    رسوب دهنده
Precipitating agent    رسوب دهنده
Residual    رسوب شده - رسوبی - رسوب دار
Precipitate    رسوب شیمیایی
Precipitaing    رسوب کردن - ته نشین شدن
Sediment    رسوبات - رسوب - ته نشین
Alluvial    رسوبی
Sedimentary    رسوبی
Maturity    رسیدگی (پنبه) - رشد ( بیانگر مرغوبیت لیف پنبه میباشد)
Maturity of cotton    رسیدگی پنبه
Cross check    رسیدگی و نظارت چند جانبه
Maturing    رسیدن
Repening    رسیدن - عمل آمدن - آماده شدن
Zero defect    رسیدن ضایات به صفر
Ripening    رسیدن یک ماده - آماده مصرف شدن یک ماده - رسیدن خمیر سلولز جهت تولید ویسکوز
Strand    رشته - لا ( لایه های بهم تابیده شده طناب )
Tissue    رشته - لیف - بافت - پارچه بافته - بافته - پارچه شکیل - بافت ابریشمی گلدار
Filum    رشته ای -  لیفی
Filiform    رشته ای - رشته مانند - نخ مانند
Bride    رشته حلقه ای نایلون در داخل ماکو که جهت ایجاد کشیدگی نخ پود به کار می رود
Fibrillator    رشته رشته کننده - رشته رشته کردن - رشته ساز
Spinnert    رشته ساز - نخ ریس - تار ریس ( صفحه ای با روزنه های ریز که جهت الیاف مصنوعی استفاده می شود ) - لیف ساز
Fibre string    رشته لیفی- تار لیفی
Molecular silver    رشته مولکولی - الیاف استیپل طویل که عموما به پنبه اطلاق می شود
Humidness    رطوبت
Moisture regain    رطوبت باز یافته - نسبت وزن رطوبت موجود در جسم به وزن جسم خشک
Standard moisture regain    رطوبت بازیافتی استاندارد
Humidifing    رطوبت دهی
Dehumiditification    رطوبت زدایی - خشکاندن
Hygrometer    رطوبت سنج
Hygroscope    رطوبت سنج  - رطوبت نما
Hydrometer scale    رطوبت سنج - درجه بومه
Prychrometer    رطوبت سنج - نم سنج
Psychrometer    رطوبت سنج - نم سنج
Hydrometer    رطوبت سنج ( دستگاهی که جهت اندازه گیری رطوبت هوا به کار می رود ) - وسیله ای برای سنجش وزن مخصوص و چگالی مایعات
Prychrometry    رطوبت سنجی
Humectant    رطوبت گیر - جاذبه الرطوبه
Dehumidification    رطوبت گیری - نم گیری - رطوبت زدائی
E.h    رطوبت موثر
Effect humidity    رطوبت موثر
Effective humidity    رطوبت موثر
Moisture    رطوبت موجود - نم - تری - رطوبت
Impermeably    رطوبت ناپذیر - غیر آبدوست - نفوذ ناپذیری در برابر آب
Relative humidity    رطوبت نسبی
Satbilizer of humidity    رطوبت نگهدار- نم نگهدار - حفظ کننده رطوبت
Stability to humidity    رطوبت نگهداری - حفظ رطوبت - خاصیت حفظ رطوبت
Hydroscope    رطوبت نما ( وسیله نشان دهنده رطوبت هوا )
Ultimate humidity    رطوبت نهایی
Specific humidity    رطوبت ویژه
Dampen    رطوبت یافتن - مرطوب کردن - نم زدن - نم کشیدن
Retouching    رطوش کردن
Behavior    رفتار - خاصیت - خصلت
Stress strain behavior    رفتار تنش کرنش - رفتار نیرو و تغیر شکل
Dye behavior    رفتار رنگرزی
Emotional behavior    رفتار عاطفی
Shuttle trapping    رفتن ماکو به داخل جعبه ماکو - به داخل جعبه رفتن ماکو
Reflux    رفلاکس ( دستگاه تعیین درصد تعیین درصد چربی الیاف پروتئینی )
Darn    رفو - رفو کردن
Mending    رفوگری - اصلاح پارگی پارچه
Darning    رفوگری - رفو کردن ( ترمیم خرابی پارچه به وسیله نخ وسوزن )
Competition    رقابت
Free enterprise    رقابت آزاد
Chromaticity coordinate    رقم رنگی - عدد رنگ
Tenuous    رقیق - باریک - نازک - لطیف - ظریف
Dilution    رقیق کردن - رقت - رقیق - رقیقی
Dilute    رقیق کردن - رقیق سازی - رقیق
Rarefy    رقیق کردن - رقیق شده - کم کردن فشار  - کم شده فشار
Thinning    رقیق کردن - شل کردن
Attenuate    رقیق کردن - ضعیف کردن
Diuent    رقیق کننده - رقیق ساز
Stirr up    رکاب ( در ماشین بافندگی )
weft bar    رگه پود نایکنواخت در پارچه - رگه تاریک و روشن در پارچه ناشی از نایکنواختی نخ پود
Streaky    رگه دار ( پارچه )
Fleck    رگه رگه - خط خط - راه راه - خال خال - نقطه نقطه
Dye streak    رگه رگه رنگ شدن پارچه  - عیب رگه دار رنگ شدن پارچه به دلیل اشکال در جنس پارچه یا رنگرزی آن
Flash mark    رگه طولی در پارچه
Block bar    رگه های تاریک روشن که در اثر نایکنواختی پود در پارچه ایجاد می شود
Pedal regulator    رگولاتور پدالی
Code    رمز - کد - شماره - علامت - صدای بلند و کوتاه اخطار دهنده
Exhausion    رمق کشی - رنگرزی به روش رمق کشی
Dye exhaustion    رمق کشی در رنگرزی
Exhoust    رمق کشی( در رنگرزی) - خروجی - مجرای خروجی - دهانه خروجی
Patint    رنگ
Purple snail    رنگ  ارغوانی
Dyestuff    رنگ - جوهر - ماده رنگی - رنگینه های ویژه رنگرزی
Colour    رنگ - رنگ کردن - لون
Color    رنگ - فام - لون - رنگ کردن
Paint    رنگ - محلول رنگ - لکه رنگ نقاشی
Prussian blue    رنگ آبی پروس
Bengal light    رنگ آبی روشن
Solid blue    رنگ آبی سیر
Dolly blue    رنگ آبی لاجوردی
Kinkgs blue    رنگ آبی متوسط - آبی درباری
Beryl    رنگ آبی نتمایل به سبز
Pale blue    رنگ آبی کمرنگ
Orn flower blue    رنگ آبی کمرنگ مایل به ارغوانی
Evening shade    رنگ اجسام وقتی که با نور مصنوعی روئیت شوند
Amethyst    رنگ ارغوانی
Tryian purple    رنگ ارغوانی باستان
Standard color    رنگ استاندارد
Acid dye    رنگ اسیدی (رنگ پشم و ابریشم که ثبات شستشویی کمی دارد) - رنگینه اسیدی
Capracyl    رنگ اسیدی از کارخانه جات دوپونت آمریکا
Prine colour    رنگ اصلی
Primary color    رنگ اولیه - رنگ ساده - رنگ اصلی
Indanthrene dye    رنگ ایندانترن
Medium shade    رنگ با فام متوسط - رنگ میانه
Lay    رنگ بندی نخ  در پارچه - زاویه تاب نخ - لایه لباس - نصب کردن دفتین - رج - ردیف - ردیف حلقه های نیمچه نخ روبین
Mauve    رنگ بنفش - بنفش مایل به ارغوانی سیر
Maximal colour    رنگ بهینه
Bleeding color    رنگ بی ثبات - رنگی که پس از رنگرزی اثر لکه گذاری دارد
Pastell    رنگ پاستل ( در تابلو سازی مصرف می شود )
Chromophil    رنگ پذیر - به آسانی رنگ شونده - رنگ دوست - جاذب رنگ
Chromatophil    رنگ پذیر - به آسانی رنگ شونده - رنگ دوست - جاذبه رنگ
Allochromic    رنگ پذیر - رنگ شونده
Corrosion susceptibility    رنگ پذیری
Disperse dye    رنگ پراکنده - رنگینه دیسپرس
Procion dye    رنگ پروسیون - رنگینه پروسیون
Fading    رنگ پریدگی - رنگ باختگی
Atmosphere fading    رنگ پریدگی کالای نساجی در اثر تماس با هوای آزاد
Pallid    رنگ پریده - رنگ رفته - کم رنگ - محو
Dead color    رنگ پریده - طرح رنگی که در حین عملیات تکمیل یا شستشو رنگ پریده شده است
To bleed    رنگ پس دادن - اثر لکه گذاری رنگی - رنگ دادن یک منسوج رنگرزی شده
Bleeding    رنگ پس دادن کالای رنگرزی شده - انتشار - گسترش - پراکندگی
Bleeding ( dye )    رنگ پس دادن کالای نساجی
Colour bleeding    رنگ پس ذهی - نشت رنگ
Balas    رنگ پوست پیازی
Dainichi    رنگ پیگمنتی داینیچی
Dark color    رنگ تیره ( تن خیلی تیره یک رنگ )
Fast colour    رنگ ثابت
Boil fast colour    رنگ ثابت در جوش - نخی که ثبات رنگش در برابر عمل شستشوتضمین شده
Chrome printing colour    رنگ چاپ کرومی
Sallow    رنگ خاکستری مایل به سبز - خاکستری مایل به زرد
Reddish brown    رنگ خرمائی - رنگ قهوه ای مایل به قرمز
Vat dye    رنگ خمی - رنگینه خمی
Caledon    رنگ خمی نوع آنتراکینون از کارخانه I.C.I انگلستان
Broken colour    رنگ خنثی ( مخلوط یک رنگ نرمال با خاکستری ها به نسبت های مختلف )
Neutral dyeing type    رنگ خنثی یا سوپرمیلینگ
Bleading    رنگ دادن منسوج
Bright colour    رنگ درخشان
Diamono    رنگ دندانه ای - بازیک
Mordant dye    رنگ دندانه ای - رنگینه دندانه ای
Maize    رنگ ذرتی  - نشاسته ذرت
Rub off    رنگ رفتن با مالش
Low woolen    رنگ روشن
Rich colour    رنگ روشن
Vivid    رنگ روشن
Light shade    رنگ روشن - کمرنگ
Tinted    رنگ روشن شده - آبرنگ زدن
Pickling    رنگ زدائی
Strip    رنگ زدائی - رنگبری
Cathodic pickling    رنگ زدایی کاتدی
Straw yellow    رنگ زرد براق مایل به قرمز - زرد کهربائی -  زرد کاهی
Canary    رنگ زرد قناری - رنگ زرد روشن
Lama    رنگ زرد مایل به قرمز
Butter yellow    رنگ زرد کره ای
Gambier    رنگ زردی حاوی مقدار زیادی ماده مازوجی ( که در رنگرزی و دباغی بکار می رود )
Overcolour    رنگ زیادی
Solid shade    رنگ ساده -  فام ساده - فام سیر
Grass green    رنگ سبز چمنی
Black green    رنگ سبز خیلی تیره
Oilve    رنگ سبز زیتونی
Shamrock    رنگ سبز شبدری
Malachite green    رنگ سبز مالاکیت - رنپینه سبز مالاشیت
Bluish green    رنگ سبز مایل به آبی
Cold color    رنگ سرد ( مثل آبی )
Cold shade    رنگ سرد ( مثل آبی )
Cool color    رنگ سرد (از نظر فام مثل رنگ آبی)
Ecru    رنگ سفید وطبیعی پنبه
Automatic colorimeter    رنگ سنج خودکار
Dyeometer    رنگ سنج- وسیله آزمایشگاهی که مقدار رنگ را در داخل حمام رنگ در جریان رنگرزی به طور مداوم اندازه می گیرد
Colorimetric    رنگ سنجی
Colorimetry    رنگ سنجی - کالریمتری
Tristimulus colorimeter    رنگ سنجی سه شعاعی
Super milling color    رنگ سوپر میلینگ یا خنثی ( از رنگهای اسیدی )
Black    رنگ سیاه - مشکی - تیره
Heavy shade    رنگ سیر - پررنگ
Saco lowell evener tester    رنگ سیر - رنگ تیره
Solid color    رنگ سیر - رنگ ساده
Deep colour    رنگ سیر- رنگ تیره
Cheerful color    رنگ شاد - رنگ شفاف و چشم نواز و روشن
Maroon    رنگ شاه بلوطی - درخت شاه بلوط - زرشکی رنگ
Dyed    رنگ شده - رنگی
Coloured    رنگ شده - رنگی - رنگین - رنگدار
Chromatics    رنگ شناسی
Tyrian purple    رنگ صدف ارغوانی
Acid resisting paint    رنگ ضد اسید
Natural colour    رنگ طبیعی
Al    رنگ طبیعی که از ریشه گیاهی به نام موریندون استخراج می شود
Aureate    رنگ طلائی
Fugitativa tinting colour    رنگ علامت گذاری ( رنگی که در مورد مشخص کردن و شناسایی الیاف در حلاجی و ریسندگی به کار می رود و در اولین شستشو از بین می رود)
Fugitive colour    رنگ غیر ثابت
Ponceau    رنگ قرمز آتشی - رنگ قرمز
Crimson    رنگ قرمز سیر - رنگ لاکی - ارغوانی
Archil    رنگ قرمز گیاهی قدیمی جهت رنگرزی پشم و ابریشم با ثبات کم
Cedar    رنگ قرمز مایل به زرد - درخت سدر - درخت سرو
Rubious    رنگ قرمز یاقوتی
Nut brown    رنگ قهوه ای فندقی - رنگ شاه بلوطی
Squeegee    رنگ کشی - قطعه ای که خمیر چاپ را از قالبهای اسکرین با فشار دست یا ماشین به سطح پارچه هدایت می کند
Somber color    رنگ کم فروغ - رنگ مات - رنگ کدر
Warm colour    رنگ گرم ( مثل قرمز )
Sawfflower    رنگ گلی - گل رنگ
Dye wood    رنگ گیاهی - رنگینه گیاهی
Caruto    رنگ گیاهی سرمه ای که از گیاهی به همین نام در شبه قاره هند و گینه به دست می آید
Lazuline    رنگ لاجوردی
Lacquer    رنگ لاکی - لاک - جلا
Tempera    رنگ لعابی
Somber    رنگ مات - رنگ کم فروغ - رنگ کدر
Aqueous paint    رنگ مایع - رنگ آبکی
Purplish    رنگ مایل به  ارغوانی
Blueish    رنگ مایل به آبی
Bluish    رنگ مایل به آبی
Greyish    رنگ مایل به خاکستری
Greenish    رنگ مایل به سبز
Reddish    رنگ مایل به قرمز - مایل به سرخ
Direct colour    رنگ مستقیم
Direct dye    رنگ مستقیم - رنگینه مستقیم
Chloramine    رنگ مستقیم از شرکت ساندوز سوئیس
Chloratine    رنگ مستقیم از شرکت ساندوز سوئیس
Chlorazol    رنگ مستقیم از کارخانجات I.C.I انگلستان
Coprantine    رنگ مستقیم ساخته شده در شرکت سیبای سوئیس
Chrome leather black    رنگ مشکی اسیدی مخصوص چرم
Optimum color    رنگ مطلوب
Optimum colour    رنگ مطلوب
Optimal colour    رنگ مطلوب - رنگ بهینه
Mineral color    رنگ معدنی طبیعی
Acid fast    رنگ مقاوم در برابر اسید - رنگ مقاوم در برابر رنگبری با اسید
Beige    رنگ موشی - رنگ بژ - رنگی که بیشتر در مورد پشم به کار می رود - رنگ قهوه ای روشن - رنگ مایل به زرد و خاکستری
Milling color    رنگ میلینگ
Complementary    رنگ مکمل - مکمل رنگی  - دو رنگی  که با هم رنگ سفید را می سازند - مکمل - نور مکمل
Corrosion resistance    رنگ نا پذیری - رنگ نشوندگی - مقاومت در برابر رنگ شدن
Normal colour    رنگ نرمال - رنگ استاندارد
Textile dye    رنگ نساجی - رنگینه مصرفی در نساجی
Fire proof paint    رنگ نسوز
Intense colour    رنگ نورانی
Colour match    رنگ همانند - رنگ همانندی
Vistron    رنگ همانند ساز چشمی
Color matching    رنگ همانندی - رنگرزی پارچه خام طبق نمونه دلخواه
Colour matching    رنگ همانندی - رنگرزی منسوج بر حسب نمونه موجود
Matching    رنگ همانندی - نمونه درآوری - عملیاتی که باعث همرنگ شدن پارچه با رنگ نمونه مورد نظر می شود
Additive colour matching    رنگ همانندی افزایشی
Sighting colour    رنگ وپژه علامت گذاری الیاف نساجی ( به منظور شناسایی در عملیاتهای مختلف )
Fast    رنگ یا ماده یا ثبات و پایدار
Mineral khaki    رنگ یونیفورم خاک معدنی - رنگ خاکی
Leveled could    رنگ یکنواخت
Leveling  color    رنگ یکنواخت شونده
Cationic dye    رنگ کاتیونی
Ruddle    رنگ کردن با گل اخرا
Raddle    رنگ کردن با گل اخرا
Reddle    رنگ کردن با گل اخرا
Ingrain to    رنگ کردن نخ قبل از بافت
Pale cream    رنگ کرم روشن
Low toned colour    رنگ کم تن - رنگ با فام ضعیف
Delicate shade    رنگ کمرنگ
Colouring    رنگ کننده - رنگرزی
Colorful    رنگارنگ - چند رنگ - چند رنگی - ملون
Colourful    رنگارنگ - چند رنگی - چند رنگ
Motley    رنگارنگ - ملون - پارچه رنگارنگ - چهل تکه
Motleyier    رنگارنگ - ملون - پارچه رنگارنگ - چهل تکه
Decolorizing    رنگبر- رنگ زدا - رنگ بری
Stripping of dyeing    رنگبری - رنگ زدائی
Dye stripping    رنگبری - رنگ زدائی
Strip to    رنگبری - رنگ زدایی
Decoloration    رنگبری - رنگ زدایی
Decolorization    رنگبری - رنگ زدایی
Bleach    رنگبری - سفیدگری
Decolourization    رنگبری - سفیدکردن - رنگزدائی
Gas fading    رنگبری با گاز - رنگ زدائی با گاز
Adsorption bleaching    رنگبری جذبی - سفیدگری جذبی
Co spun pigment    رنگدانه ای که جهت رنگرزی به ماده پلیمری افزوده می شود
Resin bonded pigment    رنگدانه رزینی - رنگدانه پیوند یافته بارزین - رنگدانه ای که همراه رزین به کار می رود
Permeant white    رنگدانه سفید سولفات باریم
Eu Melanin    رنگدانه طبیعی پشم و مو
Active pigment    رنگدانه فعال
Earth pigment    رنگدانه معدنی
Dyer    رنگرز
Spin coloration    رنگرزه ای توده ای
Dyeing    رنگرزی
Intinction    رنگرزی
Coloring    رنگرزی - رنگ آمیزه
Coloration    رنگرزی - رنگ آمیزی
Laboratory dyeing    رنگرزی آزمایشگاهی
Off shade dyeing    رنگرزی اشتباه
Original dyeing    رنگرزی اصلی
Stock dyeing    رنگرزی الیاف بعد از شستشو و قبل از ریسندگی
Loose fibre dyeing    رنگرزی الیاف
Raw stock dyeing    رنگرزی الیاف - رنگرزی پلیمر الیاف
Flock dyeing    رنگرزی الیاف باز - رنگرزی توده ای الیاف
Loose wool dyeing    رنگرزی الیاف پشم
Dyed in the wool    رنگرزی الیاف پشم ( قبل از انجام هر گونه عملیات )
Mass coloration    رنگرزی انبوه - رنگرزی توده ای
Cuprous ion    رنگرزی اورلون به روش مس
Combination dyeing    رنگرزی با استفاده از مخلوطی از رنگینه ها - رنگرزی ترکیبی
Two tone dyeing    رنگرزی با دو رنگ
Grand teint    رنگرزی با رنگهای خیلی با ثبات
After chrome dyeing method    رنگرزی با رنگینه های خمی به روش پس کروم
machine dyeing    رنگرزی با ماشین
Dyeing in circulation liquor    رنگرزی با محلول غیر ساکن - رنگرزی با محلول در حال حرکت
Carrier dyeing    رنگرزی با کریر
Over dyeing    رنگرزی بالای نقطعه اشباع کالا
Package dyeing    رنگرزی بسته ای - رنگرزی بسته نخ - بوبین رنگ کنی - نوعی روش رنگرزی که کالا ثابت و محلول رنگ در حال حرکت است
Pad dyeing    رنگرزی به روش پد
Pad steam with intermediate drying dyeing method    رنگرزی به روش پد استیم با خشک کن میانی
On chrome dyeing method    رنگرزی به روش پیش کروم
Pigment pad jig dyeing method    رنگرزی به روش پیگمنت پد در ژیگر
Pigment temperature step dyeing method    رنگرزی به روش پیگمنت و حرارت پله ای ( نیمه پیگمنتی )
Termosol dyeing    رنگرزی به روش ترموزول
Thermosolier process    رنگرزی به روش ترموزول - فرآیند تثبیت رنگینه روی الیاف توسط حرارت
Temperature step dyeing method    رنگرزی به روش حرارت پله ای - رنگرزی در درجه حرارت تحت کنترل
High temperature dyeing method    رنگرزی به روش دما بالا ( فوق جوش )
Jig pigment dyeing method    رنگرزی به روش ژیگر با پیگمنت
Jig exhaust dyeing method    رنگرزی به روش ژیک رمق کشی - رنگرزی رمق کشی با ژیگر
Solution dyeing    رنگرزی به روش محلول - رنگرزی پلیمر مذاب الیاف
Chain dyeing    رنگرزی به روش مداوم
Cloth dyeing    رنگرزی پارچه
Piece dyeing    رنگرزی پارچه - رنگرزی توپ پارچه
Box dyeing    رنگرزی پارچه ( معمولا به صورت طنابی )
Grease dyeing    رنگرزی پشم قبل از شستشوی آن
Bottom chrome method    رنگرزی پشم کروم
Rag dyeing    رنگرزی پشم کهنه
Dope dyeing mass pigmentation    رنگرزی پلیمر مذاب حین تولید الیاف
Chrome mordant method    رنگرزی پیش کروم یا اول دندانه بعد رنگ
Continuous dyeing    رنگرزی پیوسته - رنگرزی مداوم
High pressure dyeing    رنگرزی تحت فشار
Pressure dyeing    رنگرزی تحت فشار
Thermosol dyeing    رنگرزی ترموزول
Diagnostic dyeing    رنگرزی تشخیصی
Mass colouring    رنگرزی توده  ای - رنگرزی با کمک افزودن رنگدانه به ماده پلیمری قبل از ریسندگی آن
Loose stock dyeing    رنگرزی توده ای الیاف قبل از ریسیدن
Mass pigmentation    رنگرزی توده پلیمری
Garment dyeing    رنگرزی جامه - رنگرزی لباس - رنگرزی پارچه تریکو
Tinge    رنگرزی جزئی - ته رنگ
Tinting    رنگرزی جزئی منسوجات جهت بر طرف کردن رنگ طبیعی آنها - رنگرزی بسیار جزئی منسوجات جهت سفید گری آنها ( به کمک رنگهای با فام آبی )
Warp beam dyeing    رنگرزی چله - رنگرزی چله نخهای تار
Polycromatic dyeing    رنگرزی چند رنگی - رنگرزی الوان
Solvent dyeing    رنگرزی حلال - رنگرزی به کمک حلال - رنگرزی توسط حلال آلی
Ring dyeing    رنگرزی حلقه ای - رنگ شدن سطحی یا جداری الیاف
Dry colouring    رنگرزی خشک ( تولید گرانول رنگی با کمک پودر رنگینه )
Dyeing without float    رنگرزی خشک ( رنگرزی در حلال )
Solution dyed    رنگرزی خمیره رنگی
Vat dyeing    رنگرزی خمی  - رنگرزی با رنگینه خمی
High temperature dyeing    رنگرزی در حرارت بالا  ( فوق جوش )
Top dyeing    رنگرزی دسته الیاف - رنگرزی فتیله ( در این روش کالا ثابت و محلول رنگ در حمام حرکت می کند )
Tone in tone dyeing    رنگرزی دو رنگ - رنگرزی مخلوط دو لیف با یک رنگ
Bicolor dyeing    رنگرزی دو رنگی
Differential dyeing    رنگرزی دیفرانسیلی
Burl dyeing    رنگرزی ذرات گیاهی باقیمانده در پارچه - رنگرزی پارچه مخلوط پشم و پنبه
Encaustic painting    رنگرزی رزینی - رنگرزی مومی
Ground dyeing    رنگرزی زمینه
Topping    رنگرزی سطحی - رنگرزی روی کالا
Piece dye to    رنگرزی طاقه- طاقه رنگ کنی - طاقه رنگ کردن
Bale dyeing    رنگرزی عدلی -  یک راه ارزان برای رنگرزی پاچه پنبه ای که در آن پارچه بدون شستن و پرزسوزی بداخل حمام سرد وارد می شود و نخ تار آهار دار آن به سادگی رنگ می گیرد ولی نخ پود رنگ نمی گیرد
Open width dyeing    رنگرزی عرض باز
Open width dyeing    رنگرزی عرض باز
Dip dyeing    رنگرزی عمقی
Deep dyeing    رنگرزی عمقی - رنگرزی عمیق
Beam dyeing    رنگرزی غلتکی - رنگرزی توسط ماشین بیم
Slub dyeing    رنگرزی فتیله
Slubbing dyeing of    رنگرزی فتیله پشم - رنگرزی الیاف پشمی بصورت فتیله و کلاف
Tob dyeing    رنگرزی فتیله
Straight shades    رنگرزی کالا با یک رنگ
Skein dyeing    رنگرزی کلاف
Tie dyeing    رنگرزی گره ای ( در این روش قسمتهایی از پارچه یا چله گره زده شده رنگرزی می شود که در نقاط گره خورده کمتر نفوذ کرده یا اصلا نفوذ نمی کند و باعث ایجاد طرح زیبایی روی پارچه می گردد )
union dyeing two bath    رنگرزی مخلوط دردوحمام-رنگرزی مخلوط دوحمامه-رنگرزی پارچه مخلوط توسط دورنگینه دردو حمام
Tone in tone    رنگرزی مخلوط دو لیف با یک رنگ که سبب ایجاد دو تن مختلف از یک فام می شود - رنگرزی دو رنگی
union dyeing one bath    رنگرزی مخلوط یک حمامه-رنگرزی مخلوط دریک حمام-رنگرزی به کمک دورنگینه دریک حمام
union dyeing    رنگرزی مخلوط-رنگرزی باکمک دورنگینه-رنگرزی پارچه مخلوط-رنگرزی دورنگی
Reference dyeing    رنگرزی مرجع
Step dyeing    رنگرزی مرحله ای - درجه رنگرزی
Resist dyeing    رنگرزی مقاوم
Batic dyeing    رنگرزی مقاوم مومی - رنگرزی باتیک
Batik dyeing    رنگرزی مقاوم مومی - رنگرزی باتیک
Melange dyeing    رنگرزی ملانژ - رنگرزی دو رنگی
Spek dyeing    رنگرزی مواد گیاهی باقی مانده در پشم - رنگرزی پارچه مخلوط پشم و پنبه
Skittery    رنگرزی ناهمگن- رنگرزی نایکنواخت
Space dyeing    رنگرزی نایکنواخت - رنگرزی بخشی - رنگرزی موضعی - فضای رنگرزی
Yarn dyeing    رنگرزی نخ
Cone dyeing    رنگرزی نخ به صورت بوبین
Bundle dyeing    رنگرزی نخ به صورت کلاف
Hand dyeing    رنگرزی نخ به صورت کلاف
Warp dyeing    رنگرزی نخ تار
Cake dyeing    رنگرزی نخ فیلامنت در حالت کیک
Textile coloration    رنگرزی نساجی
Batch dyeing    رنگرزی نوبتی - رنگرزی ناپیوسته - رنگرزی پیمانه ای
Tipped    رنگرزی نوک الیاف و یا پرزهای پارچه - رنگرزی سطحی پارچه های خاب دار
Semi continuous dyeing    رنگرزی نیمه مداوم
Silk dyeing and printing of    رنگرزی و چاپ ابریشم
Batik    رنگرزی و یا چاپ مقاومی که در آن از موم و نظیر آن جهت جلوگیری از رسوخ رنگ در محلهای معین از پارچه استفاده می شود
uneven    رنگرزی ویاچاپ نایکنواخت درپارچه
Solid shade dyeing    رنگرزی یک رنگ - رنگرزی با فام مشابه برای الیاف مخلوط
Single bath dyeing    رنگرزی یک مرحله ای - رنگرزی یک حمامه
Cross dyeing    رنگرزی کالاهای مخلوط - روشی برای رنگرزی کالاهایی که مخلوطی از الیاف گوناگون می باشند
Dyed in the grease    رنگرزی کالای پشمی شسته نشده - رنگرزی پارچه فاستونی با کیفیت نا مطلوب برای رنگهای تیره قبل از شستشوی اولیه پارچه
Hank dyeing    رنگرزی کلاف
Blind dyeing    رنگرزی کلافی - رنگرزی بسته ای
Level dyeing    رنگرزی یکنواخت - کالای یکنواخت رنگرزی شده
Off shade    رنگرفته - رنگ پریده
Paint stripper    رنگزدا - رنگبر
Stripping    رنگزدایی - رنگبری از کالای نساجی - رنگبر - خارج کردن رنگ جذب شده به منسوج از آن بدون آسیب رساندن به مولکول رنگینه - انتقال الیاف از سطح سیلندر خاردار با سرعت بیشتر به سطح سیلندر خاردار با سرعت کمتر
Erganil    رنگهای اسیدی از کارخانجات BASF
Cloth fast    رنگهای اسیدی از شرکت سیبا گایگی سوئیس
Fast acid    رنگهای اسیدی از کارخانجات مختلف - اسید پایذار - اسید ثابت
Primary colours    رنگهای اولیه افزایشی ( سه نوررنگی اولیه قرمز و آبی و سبز که تلفیق آنها نور سفید را می سازد )
Additive colours    رنگهای اولیه افزایشی که ترکیب آنها رنگ سفید را می دهد
Fanal    رنگهای پیگمنت از کارخانه BASF
Secondary colors    رنگهای ثانویه
Secondary colours    رنگهای ثانویه کاهشی ( که از ترکیب دو در دو رنگها اولیه کاهشی قرمز و زرد و آبی حاصل می شوند)
Hkakis    رنگهای خاکی
Indigoid coloring matter    رنگهای خمی از نوع ایندیگوئید
Indigosol    رنگهای خمی محلول از کارخانجات مختلف
Neutral colours    رنگهای خنثی
Diacromo    رنگهای دندانه ای آگنا ساخت ایتالیا
Fast chrome    رنگهای دندانه ای از کار خانجات مختلف
Celliton    رنگهای دیسپرس از کارخانجات BASF آلمان
Cibacet    رنگهای دیسپرس از کارخانجات سیبای سوئیس
Cilla    رنگهای دیسپرس ساخت کارخانه جات رنگ سازی آلمان
Cibacrone    رنگهای راکتیو از کارخانجات سیبای سوئیس
Simple colors    رنگهای ساده - رنگهای اولیه
Tertiary colours    رنگهای سومی - سومی های کاهشی ( که از ترکیب دو به دوی رنگهای ثانوی حاصل می شوند مانند زیتونی ها و قهوه ای ها و خاکستری ها و مشکی و غیره )
Tertiary colors    رنگهای سومی - سومی های کاهشی ( که از مخلوط کردن دو به دوی رنگهای ثانوی بدست می آیند )
Shikiso dyes    رنگهای شیکیزو ( دسته ای از رنگها ی مستقیم - اسیدی  و دندانه ای از ژاپن)
Spectrum colours    رنگهای طیفی
Polar colour    رنگهای قطبی
Subtractive colours    رنگهای کاهشی
Hot colours    رنگهای گرم
Immediatl    رنگهای گوگردی از کارخانجات مختلف
Cibalane    رنگهای متال کومپلکس نوع 1:2  از کارخانجات سیبای سوئیس
Analogous    رنگهای متشابه
Fashion shade    رنگهای مد - رنگهای جدید که مورد پسند بازار باشد
After treated direct dye    رنگهای مستقیم که پس از رنگرزی برای ازدیاد ثباتشان در برابر شستشو یا نور با موادی نظیر فورم آلدئید یا بیکرومات پتاسیوم عمل می شود .
Analogous colours    رنگهای مشابه
Complementary colors    رنگهای مکمل
Complementary colours    رنگهای مکمل
Complentary colour    رنگهای مکمل (رنگهایی که ترکیب آنها رنگ سفید تولید می کند )
Ingrain  dyes    رنگهای یخی - رنگهای ظاهر شونده
Anodized colour    رنگهایی که با روش آندیزه کردن آنها آلومینیوم را رنگ می کنند
Colored    رنگی - رنگین - ملون - رنگ شده
Catalytic fading    رنگی که پس از مخلوط شدن با رنگ دیگرسبب کاهش ثبات نوری رنگ دوم می شود
Pigment    رنگیزه - رنگدانه - پیگمنت
Iris    رنگین کمان
Iridescence    رنگین کمانی
Chromatine    رنگینه
Azo colour    رنگینه آزو
Azoic dye    رنگینه آزوئیک
Azo dye    رنگینه آزوئیک ( نفتلی )
Diazo dye    رنگینه آزوئیک ( نفتلی )
Azine dye    رنگینه آزین
Alizarin dye    رنگینه آلیزارین
Anthraquinone dye    رنگینه آنتراکینون
Anthraquinonic dye    رنگینه آنتراکینونی
Aniline dye    رنگینه آنیلی ( رنگینه های مشتق از آنیلین )
Anionic dye    رنگینه آنیونی
Acridine dye    رنگینه آکریدین
Aquarell dye    رنگینه آکوارل - رنگینه ای غیر رسمی و معدنی مانند اکسید روی و گل اخرا
Magenta dye    رنگینه ارغوانی - رنگ ارغوانی
Stilbene dye    رنگینه استیلبن
Strong acid dye    رنگینه اسیدی پایدار
Super milling dye    رنگینه اسیدی سوپر میلینگ
Solanil dye    رنگینه اسیدی سولانیل ساخت ایتالیا
weak acid dye    رنگینه اسیدی ضعیف
Equalising acid dye    رنگینه اسیدی یکنواخت شونده
Carbolan    رنگینه اسیدی از کارخانه جات I.C.I انگلستان
Acid mordant dye    رنگینه اسیدی دندانه ای - رنگینه دندانه ای اسیدی
Acid super milling dye    رنگینه اسیدی سوپر میلینگ
Acid leveling dye    رنگینه اسیدی لولینگ
Leveling acid dye    رنگینه اسیدی لولینگ - رنگینه اسیدی یکنواخت شونده در حضور اسید ضعیف
Acid milling dye    رنگینه اسیدی میلینگ - رنگهای اسیدی که ثباتشان در برابر عمل شستشو به خصوص در برابر عمل نمدی کردن بسیار خوب است
Milling dye    رنگینه اسیدی نوع  میلینگ
Xylene dye    رنگینه اگزیلین - نام تجاری رنگهای اسیدی از کارخانجات ساندوز سوئیس
Ultralan dye    رنگینه اولترالان-نام تجاری رنگهای اسیدی ازشرکت ICI انگلستان
Oxazine dye    رنگینه اکسازین
Oxyazo dye    رنگینه اکسی آزو
Oxidation dye    رنگینه اکسیداسیونی
Quinone oxime dye    رنگینه اکسیم کینون
Coal tar dye    رنگینه ای که از قطران ذغال سنگ بدست می آید
Indigoid colour    رنگینه ایندیگوئیدی
Ingrain dye    رنگینه اینگرین
Lac dye    رنگینه با فام نارنجی تا قرمز طبیعی
Basic dye    رنگینه بازیک - رنگینه قلیایی
Maxilon dye    رنگینه بازیک از کارخانجات سیبا گایگی سوئیس
Substantive dye    رنگینه بی واسطه - رنگینه مستقیم
Loose dye    رنگینه بی ثبات - رنگ سست
Premetallized dye    رنگینه پری متالایز - رنگینه کمپلکس فلزی ( گروهی از رنگینه های اسیدی )
After chrome dye    رنگینه پس دندانه
Poly azo    رنگینه پلی آزو
Polymethine dye    رنگینه پلی متین
Polycondensation dye    رنگینه پلی کندانسیونی
Screening dye    رنگینه پوششی
Pyrazolone dye    رنگینه پیرازولون
Tetracid dye    رنگینه تتراسید - نام تجاری رنگهای اسیدی از کارخانجات CT
Commercial dye    رنگینه تجاری
Triarylmethane dye    رنگینه تری آریل متان
Triazo dye    رنگینه تری آزو
Triazol dye    رنگینه تری آزول - نام تجاری رنگهای مستقیم از کارخانجات مختلف
Trisulfon dye    رنگینه تری سولفون - نام تجاری رنگهای مستقیم از شرکت ساندوز سوئیس
Triphenylmethane dye    رنگینه تری فنیل متان
Thiazole dye    رنگینه تی آزول
Thiazin dye    رنگینه تی آزین
Thiazine dye    رنگینه تی آزین
Tinosol dye    رنگینه تینوزول - نام تجاری رنگهای خمی محلول از شرکت گایگی  سوئیس
Thional dye    رنگینه تیونال - نام تجاری رنگهای گوگردی از شرکت ICI انگلستان
Thiondigoid dye    رنگینه تیوند یگو ئید - رنگینه خمی ایندیگوئیدی گوگردی
Tionon dye    رنگینه تیونون - نام تجاری رنگهای خمی از شرکت گایگی سوئیس
Solvent soluble    رنگینه حل شونده در حلال
Resin soluble dye    رنگینه حل شونده در رزین
Oil soluble dye    رنگینه حل شونده در روغن
Solanthrene dye    رنگینه خمی سولانترن ساخت فرانسه
Warm dyeing vat dye    رنگینه خمی گرم
Solubilized vat    رنگینه خمی محلول
Solubilized vat dye    رنگینه خمی محلول
Soledon dye    رنگینه خمی محلول سولدون از شرکت ICI انگلستان
Anthraquinone vat dye    رنگینه خمی آنتراکینونی
Ciba dye    رنگینه خمی از کارخانجات سیبای سوئیس
Cold dyeing vat dye (IK)    رنگینه خمی سرد - رنگینه های خمی که در دمای کمتر از50 درجه سانتیگراد به خوبی عمل می کنند
Hot dyeing vat dye    رنگینه خمی گرم
Solubilised vat dye    رنگینه خمی محلول
Neutral dye    رنگینه خنثی- رنگینه سوپرمیلینگ
Super chrome dye    رنگینه دندانه ای سوپر کروم
Adjective dye    رنگینه دندانه ای
Solochrome dye    رنگینه دندانه ای سولوکروم ساخت کارخانجاتICI انگلستان
Bis azo    رنگینه دی آزو
Low energy disperse dye    رنگینه دیسپرس کم انرژی
Reactive dye    رنگینه راکتیو
Curcumin    رنگینه زردی که در گیاه زردچوبه موجود است
Suramine dye    رنگینه سارامین - نام تجاری رنگهای اسیدی از شرکت بایر آلمان
Supracet dye    رنگینه سوپر است - نام تجاری  رنگهای دیسپرس از انگلستان
Supracen dye    رنگینه سوپراسن - نام تجاری رنگهای اسیدی از شرکت بایر آلمان
Supranol dye    رنگینه سوپرانول - نام تجاری رنگهای اسیدی از شرکت بایر آلمان
Superlan dye    رنگینه سوپرلان - نام تجاری رنگهای اسیدی
Neutral dyeing dye    رنگینه سوپرمیلینگ
Sudan    رنگینه سودان ساخت کارخانجات مختلف رنگسازی
Sulpholan dye    رنگینه سولفولان - نام تجاری رنگهای اسیدی از کارخانجات مختلف
Sulphon dye    رنگینه سولفونی - نام تجاری رنگهای اسیدی از کارخانجات مختلف
Cyanin dye    رنگینه سیانین
Oxidation black    رنگینه سیاه اکسید شونده
Synchromate dye    رنگینه سین کرومات - نام تجاری رنگهایدندانه ایاز کارخانجات سیبای سوئیس
Vegetable dye    رنگینه طبیعی گیاهی (مانند روناس و اسپرک و غیره)
Fustic    رنگینه طبیعی گیاهی زردی در چوب زرد با شماره کلرایندکس 11
Haematein    رنگینه طبیعی هماتین ( ماده رنگی چوب سرخ که با کروم تولید رنگ سیاه می نماید )
Developed dye    رنگینه ظاهر شونده
Development dye    رنگینه ظاهر شونده
Developing dye    رنگینه ظهوری
Food dye    رنگینه غذایی
Phthalocyanine dye    رنگینه فتالوسیانین
Soluble metallized dye    رنگینه فلزی محلول
Dispersed metallized    رنگینه فلزی دیسپرس
Fluorescent dye    رنگینه فلورسنتی
water soluble dye    رنگینه قابل حل در آب
Fat soluble dye    رنگینه قابل حل در چربی
Aal    رنگینه قرمز طبیعی که از ریشه گیاه مورینا تینکتوریا  در هند شرقی به دست می آید
Polar dye    رنگینه قطبی
Ultra dye    رنگینه قوی-رنگینه اولتراازرنگینه های دندانه ای ساخت شرکت ساندوزسوئیس
Xanthene dye    رنگینه گزانتین
Sulphozol dye    رنگینه گوگردی
Sulphur dye    رنگینه گوگردی
Sulfur dye    رنگینه گوگردی - رنگ گوگردی
Solubilized sulphur dye    رنگینه گوگردی محلول
Lactone dye    رنگینه لاکتون
Levafix dye    رنگینه لوافیکس ( رنگهای راکتیو از کارخانجات بایر آلمان )
Metachrome dye    رنگینه متاکرومی
Solvent dye    رنگینه محلول در حلال آلی - رنگینه قابل حل در حلال آلی
Mixture dye    رنگینه مخلوط (ویژرنگرزی مخلوط الیاف)
union dye    رنگینه مخلوط(که پارچه های مخلوط رابه یک رنگ رنگرزی می کند)-نام تجاری رنگهای مستقیم ازکارخانجات مختلف
Substantive dyestuff    رنگینه مستقیم - رنگ اصلی - رنگینه اصلی - ماده رنگزای اصلی
Sirus dye    رنگینه مستقیم از کارخانجات بایر آلمان
Solar dye    رنگینه مستقیم و اسیدی سولار ساخت شرکت ساندوز نروژ
Class B direct dye    رنگینه مستقیم با کلاسB
Class A direct dye    رنگینه مستقیم کلاسA
Class C direct dye    رنگینه مستقیم کلاسC
Artificial dyestuff    رنگینه مصنوعی
Synthetic dye    رنگینه مصنوعی
Synthetic organic    رنگینه مصنوعی آلی
Indicator dye    رنگینه معرف - رنگینه شناساگر
Indicators    رنگینه معرف - رنگینه شناساگر - معرف هایی که در PH های مختلف اسیدی و قلیایی دارای رنگهای متفاوت هستند مثل تورنسل
Leather dye    رنگینه مناسب رنگرزی چرم
Mono azo    رنگینه منو آزو
Condensation dye    رنگینه میعانی - رنگینه کندانسه شده - رنگینه کندانسیونی
Milling dyestfuff    رنگینه میلینگ ( رنگینه مناسب والک)
Ice colour    رنگینه نفتلی
Nitroso dye    رنگینه نیتروزو
Nigrosine dye    رنگینه نیگروزین( رنگینه های کاتیونی سیاه برای پشم و ابریشم)
Azo dyes    رنگینه های آزوئیک ( دسته رنگهای مصنوعی که دارای عامل -n=n- می باشند این دسته از رنگها شامل منوآزو و دی آزو و تری آزو و پلی آزو می باشند که این ترکیبات شامل رنگهای اسیدی و دندانه ای و مستقیم و آزوئیک و عده محدودی از رنگهای بازیک هستند
Leuco ester vat dye    رنگینه های خمی محلول
Compatible dyes    رنگینه های سازگار با هم - رنگینه های مخلوط شدنی
Cibalan dyes    رنگینه های سیبالان
Class A,B & C direct dyes    رنگینه های مستقیم با کلاس های A و B و C
Vialon dye    رنگینه ویالون- نام تجاری رنگهای اسیدی از کارخانجات BASF آلمان
Coloidal dye    رنگینه ویژه ای که در شرایط مخصوصی در حمام رنگ جمع شده و تولید کلوئید می نماید
Fugitive dye    رنگینه کاملا بی ثبات
Ketonimine dye    رنگینه کتون ایمن
Chrome color    رنگینه کرومی
Chrome dye    رنگینه کرومی
Metal complex    رنگینه کمپلکس فلزی - رنگینه متال کمپلکس
Metallizable dye    رنگینه کمپلکس فلزی دهنده
Quinoline dye    رنگینه کینولین
Yamada dye    رنگینه یامادا - رنگ اسیدی  ساخت کارخانجات کاکاکای ژاپن
Ice dye    رنگینه یخی - رنگینه نفتلی
Leveling dyestuff    رنگینه یکنواخت شونده
Leveling dye    رنگینه یکنواخت شونده - رنگینه اسیدی  لولینگ
Homogeneus dyes    رنیگینه های همگن
Nishizing tie up    ره کشی یا زیسمان کشی از راست وعقب صفحه آرکاد در ژاکارد
Release to    رها کردن - شل کردن - آزاد کردن از کشش
Strees relaxation    رهایی از تنش - آزاد شدن از تنش
Relaxation of stress    رهایی از تنش - آزاد شدن از تنش
Aspect    رو - سیما - منظر - جنبه
Skip    رو زدن پود - رو ریختگی پود - پرش
Filling skip    رو زدن پود در پارچه - بالا آمدن پود از سطح پارچه
Shuttle skipping    رو زدن ماکو
Table cloth    رو میزی - پارچه رو میزی
Human relactions    روابط انسانی
Terms of trade    روابط بازرگانی
Tolerance    رواداری - دقت تنظیم - دقت ساخت
Flowing    روان - جاری - سیال
Fluid    روان - سیال - مایع - آبکی
Lubrication    روان کنندگی - روغن کاری
Lubricante    روان کننده
Lubricant    روان کننده - چرب کننده - روغن ماشین
Pillow case    روبالش - رومتکا
Double satin ribbon    روبان ساتین تاری دولای دو رو
Pelisse    روپوش زنانه - بالاپوش
Tangential feed drum    روتور با تغذیه مماسی ( ریسندگی اپن اند )
Rotary    روتوری - دورانی - چرخشی - گردان
Over print    روچاپ
Overprinting    روچاپ (چاپ چند رنگ روی هم در چاپ)
Sliding off yarn layers    روده شدن - ریزش نخ از بوبین - ریختن لایه های نخ از دو طرف بوبین
Sluff off    روده شدن پود در پارچه
Orific    روزنه
Day shift    روزکار - کارگری که در شیفت کاری روز کار می کند
Head gear    روسری - پوشش سر
Headband    روسری - شیرازه - قلابدوزی - پیشانی بند
Laboratory procedure    روش آزمایشگاهی
Spray method    روش اسپری ( در پوشش دادن منسوج )
Inspection board or seriplain    روش استفاده از صفحه مقوایی برای کنترل یکنواختی نخ
Spontaneos emulsification    روش امولسیون سازی خودبخود
Single fiber method    روش اندازه گیری طول الیاف ( پنبه ) بصورت تک تک
Tuft method    روش اندازه گیری طول الیاف بصورت دسته ای
English system of worsted spinning    روش انگلیسی سیستم ریسندگی پشم برای تهیه نخ فاستونی
Banlon    روش بانلون جهت تهیه نخهای کششی به کمک موج و تثبیت حرارتی
Steam style    روش بخار
Flash age    روش بخار سریع جهت تثبیت رنگ چاپ مثلا تا مدت 20ثانیه
Cut squaring method    روش برش مربعی در الیاف
Splash system    روش پاشش
Pavek system    روش پاوک در ریسندگی اپن اند
Pad steam method    روش پد استیم - روش آغشته کردن و بخار دادن پارچه
Pad steam process    روش پد استیم ( پد بخار )
Sad coloured    روش پس دندانه - روش دندانه پس از رنگرزی پشم با رنگینه کرومی
Saddening    روش پس دندانه - روش دندانه پس از رنگرزی پشم با رنگینه کرومی
Afterchrome    روش پس دندانه ( روش اول رنگ بعد دندانه کروم )
Solid state polymerization    روش پلیمریزاسیون به حالت خشک - پلیمریزاسیون  جامد
Grafting method    روش پیوند زدن
Twist un twist    روش تاب حقیقی در حجیم سازی نخ - شیوه تاب حقیقی
False twist method    روش تاب مجازی
Base exchange    روش تبادل یونی جهت سختی گیری آب
Permutation    روش تبادل یونی جهت سختی گیری آب
Dry setting method    روش تثبیت حرارتی خشک
Chemical testing    روش تجزیه کمی آزمایشگاهی الیاف با روشهای شیمیایی
Gravity feed method    روش تغذیه روغن بوسیله چکاندن
Radial feed electrostatic    روش تغذیه شعاعی توسط الکتریسیته ساکن
Tangential feed electrostatic    روش تغذیه مماسی با الکتریسیته ساکن ( ریسندگی اپن اند )
Tangential feed fluid    روش تغذیه مماسی توسط سیال ( ریسندگی اپن اند )
Iterative method    روش تکراری
Air jet method    روش تکسچره کرن به کمک هوا
Metallic salt after treatment with    روش تکمیلی افزایش ثبات رنگهای مستقیم و گوگردی
Style printing    روش چاپ
Cellulose imago print    روش چاپ طرح های سفید بر روی پارچه های سفید با ایجاد یک طرح تیره روی زمینه سفید
Gear crimp    روش چرخ دنده - روشی در تکسچره کردن نخ
Cine fil    روش چشمی در تعیین یکنواختی نخ
Multi bath method    روش چند حمامی
Solvent method    روش حلال
Exhaust method    روش حمامی - روش رمق کشی
Abbot cox process    روش خاص به کار بردن رنگهای خمی روی سلولز در ماشینه
Dry method    روش خشک
Two bath union dyeing    روش دو حمامه رنگرزی پارچه های مخلوط از الیاف مختلف
Aqueous dispersion method    روش دیسپرس کردن در حمام آبی - روش تعلیق آبی - شیوه معلق سازی در آب
Chromate dyeing process    روش رنگ و دندانه توام در حمام رنگهای کرومی با پشم
Chromate mordant    روش رنگ و دندانه توام در رنگرزی
Metachrome dyeing    روش رنگ و دندانه توام در رنگرزی رنگهای کرومی
Hussong dyeing    روش رنگرزی  هوسانگ کلاف نخ
Top chrome method    روش رنگرزی اول رنگ بعد دندانه کروم - روش رنگرزی پس کروم
Pad roll thermo batch dyeing method    روش رنگرزی پد رول گرم ( پد رول )
Pre pigmentation dyeing method    روش رنگرزی پیش پیگمنتی
Chromate method    روش رنگرزی دندانه و رنگ توام
Two bath pad steam dyeing method    روش رنگرزی دو حمامی پد استیم
Two bath pad batch dyeing method    روش رنگرزی دو حمامی پدبچ
After chroming    روش رنگرزی رنگینه های کرومی که ابتدا عمل رنگرزی و سپس عمل دندانه دادن انجام میگیرد
Alkaline shock dyeing method    روش رنگرزی شوک قلیا
Tie and dye style    روش رنگرزی گره رنگی ( روشی که پارچه را در نقاط خاصی گره زده و رنگرزی می نمایند که سبب ایجاد بخشهای جالبی می شود )
Single bath metacrome dyeing method    روش رنگرزی متاکرومی یک حمامی - رنگرزی با رنگینه کرومی به روش متاکروم ( رنگ و دندانه همزمان )
Cheese dyeing    روش رنگرزی نخ در ماشین رنگرزی بوبین به طوری که بوبین فلزی و مشبک می باشد
Semi pigmentation dyeing method    روش رنگرزی نیمه پیگمنتی
Metachrome method    روش رنگرزی و دندانه با هم
One bath pad bath dyeing method    روش رنگرزی یک حمامی پد بچ
One bath pad wet steam dyeing method    روش رنگرزی یک حمامی پد بخار استیم
One bath pad steam dyeing method    روش رنگرزی یک حمامی پد بخار خشک
One bath pad shock dyeing dyeing method    روش رنگرزی یک حمامی پد ترمو فیکس بدون خشک کردن
One bath pad dry thermofixationdyeing methodOne bath pad bath dyeing method    روش رنگرزی یک حمامی پد خشک ترموفیکس
Hot oil process    روش روغن داغ - روشی در رنگرزی رنگهای خمی به طریقه مداوم
Bnoit method    روش ساندویچ - روشی در مخلوط کردن الیاف شبیه روش ساندویچ با این تفاوت که الیاف به قطعات کوچکتر تقسیم شده و جداگانه مخلوط شده سپس با هم در ماشین مخلوط می شوند
Sandwich method    روش ساندویچی مخلوط کردن الیاف
Sancowad    روش سانکوواد - رنگرزی که درآن حجم آب مصرفی و پساب کاهش می یابد - رنگرزی با نسبت حجم محلول حمام به وزن کالای کمتراز حد معمول - رنگرزی با نسبت L:R  کم
Tachometer method    روش سرعت سنج
Trial and error    روش سعی و خطا
Catalyst bleaching    روش سفیدگری کاتالیزوری که جهت پوست به کار می رود
Combed tuft method    روش شانه کردن دسته الیاف (جهت اندازه گیری طول الیاف پشم)
Flotation method    روش شناور شدن الیاف برای اندازه گیری جرم آن
Air development process    روش ظهور رنگ در هوا - اکسیژن دهی به رنگهای دندانه ای پس از رنگرزی منسوج - هوادهی به کالای رنگ شده با رنگینه های خمی و احیایی جهت ظهور رنگ
Science method    روش علمی
Charge processing    روش غیر مداوم
Discontinuous processing    روش غیر مداوم
Tub liquoring    روش فرو بردن کلاف نخ پنبه ای در رنگ و یا دیگر مواد
Tub dip    روش فرو بردن کلاف نخ پنبه ای در رنگ و یا مواد دیگر
Boil out    روش قدیمی آزمایش اندازه گیری ناخالصی پارچه های ابریشمی
Conventional    روش قرار دادی - روش مرسوم
Fluflon    روش قلافلون جهت تهیه نخ های کششی به کمک تاب کاذب و تثبیت حرارتی
Alkali pad process    روش قلیایی آغشته کردن ( در تثبیت رنگ در چاپ پارچه )
Alkali fermosul    روش قلیایی فرموزول ( در روش مستقیم چاپ با رنگهای خمی )
Edge crimping    روش لبه - روش مجعد کردن الیاف توسط لبه یا تیغه ( روشی در تکسچره کردن الیاف)
Edge crimp    روش لبه - قر و موج دار کردن به روش لبه - روشی در تکسچره کردن نخ
Air vortex    روش مارپیچ هوایی در ریسندگی اپن اند
Calculation method    روش محاسبه ای
Volume blending    روش مخلوط حجمی
Semi - continuous blending    روش مخلوط کردن نیمه مداوم
Continuous blending    روش مخلوط کردن مداوم (بوسیله  چند جعبه توزین)
Baten process    روش مرحله ای
Discontinuerlich process    روش مرحله ای
Acid leuco process    روش مشتق بی رنگ اسیدی
Appropriate method    روش مناسب
Microstretch    روش مکانیکی در کشش الیاف مصنوعی بنام M.S
M.S    روش مکانیکی کشش الیاف
Hank system    روش نمره بندی انگلیسی نخ
Typp system    روش نمره بندی تیپ ( نخ )
Frenck system    روش نمره بندی فرانسوی نخ ( طول نیم کیلوگرم نخ بر حسب کیلومتر)
Method of testing    روش نمونه گیری
Exposure method    روش نور دادن - شیوه نور دهی
Semi worsted system    روش نیمه فاستونی
Acid milling    روش والک اسیدی - نمدی کردن در محیط اسیدی
Grease milling    روش والک قلیایی
Vortex    روش ورتکس( ریسندگی اپن اند) - تجمع الیاف در یک جریان دورانی سیال جهت ریسندگی الیاف آزاد
Anglo continental system    روش یا سیستم نیمه اروپایی- روش آنگلو اروپایی
Freezing method    روش یخ زدن ( در شستشوی پشم )
Procedure    روش کار - طرز عمل - روش - شیوه
Reduced chrome    روش کروم احیاء شده
Apron drafting system    روش کشش نواری - سیستم کشش نواری - سیستم کشش آپرونی
Bright    روشن - براق - نورانی - شفاف
Luminous transmittance    روشنایی انتقال نور
Luminous reflectance    روشنایی انعکاسی
Luminance    روشنایی نور
Clarification    روشنی - وضوح - شفافیت
Lightness    روشنی رنگ
Yarn dyeing methods    روشهای  رنگرزی نخ
Additive methods    روشهای افزایش
Textile printing styles    روشهای مختلف چاپ منسوجات
Sett systems    روشهای نمره بندی شانه بافندگی - روشهای بیان ظرافت پارچه
Cut system    روشی برای نمره گذاری نخ های پشمی ضخیم ( که عبارت است از تعداد کلاف های 300یاردی در یک پوند نخ  )
Smocking    روشی در تزئین پارچه لباس- چین لانه زنبوریزینتی در لباس
Smocking    روشی در تزئین پارچه لباس - چین لانه زنبوری زینتی در لباس
Crawford pickering    روشی در تولید فرش
Flash egeing    روشی در چاپ با رنگ خمی - نوعی روش چاپ و بخار دادن پارچه چاپ شده با رنگهای خمی
Intaglio print    روشی در چاپ پارچه  بوسیله ماشین چاپ غلتکی
Doble carding    روشی در ریسندگی پنبه
Bobbing spinning    روشی در ریسندگی نخ نایلون و ویسکوز
Batch blending    روشی در مخلوط کردن الیاف پشم که در آن دو پشم با رنگهای متفاوت به طور یکنواخت مخلوط می شوند )
Yarn liquoring    روشی درر رنگرزی نخ - روش فرو بردن کلاف نخ پنبه ای در رنگ
Neutral oil    روغن  خنثی
Oil    روغن - نفت
Arachide oil    روغن آراشید - روغن بادام زمینی
Sun flower oil    روغن آفتابگردان
Bone oil    روغن استخوان
Essential oil    روغن اصلی
Almond oil    روغن بادام
Bitte almond oil    روغن بادام تلخ
Recovered oil    روغن بازیابی شده
Rice oil    روغن برنج
Lin seed oil    روغن بزرگ - روغن تخم کتان
spooling oil    روغن بوبین پیچی
Praffin oil    روغن پارافین
Lanolin    روغن پشم - لانولین ( چربی پشم )
Cotton seed oil    روغن پنبه دانه
Tallow oil    روغن پیه - روغن چربی حیوانی
Turkish red oil    روغن ترمز ترکی
Varinishe    روغن جلاء
Printing oil    روغن چاپ
Leather oil    روغن چرم
China wood oil    روغن چین
Tung oil    روغن چین
Marine oil    روغن حیوانات دریای
Animal oil    روغن حیوانی
Drying oil    روغن خشک
Anis seed oil    روغن دانه انیس
Oleophil    روغن دوست
Spindle oil    روغن دوک
Coning oil    روغن دوک - روغن کونینک (روان کننده الیاف نخ )
Lubrication oil    روغن روان کننده - روغن ماشین
Lubricationg oil    روغن روغن کاری  کننده ماشین
Spinning oil    روغن ریسندگی
Vortex oiler    روغن زننده اویلر - نوعی وسیله چرب کننده اتوماتیک پشم جهت ریسندگی
Olive oil    روغن زیتون
Quenching oil    روغن سرد کننده
Sulphonated oil    روغن سولفونه شده ( قابل حل در آب که به منظور آبخور کردن الیاف به کار می رود )
Soya been oil    روغن سویا
Silicon oil    روغن سیلیکون
Boiled oil    روغن سیکاتیف
Combing oil    روغن شانه کردن
Sperm oil    روغن عنبر ماهی ( به عنوان ضد کف استفاده می شود )
Turkey red oil    روغن قرمز ترکی - روغن سولفونه شده کرچک
Tar oil    روغن قطران - روغن قیر
Sulfonated castor oil    روغن کرچک سولفاته شده
Sulphonated caster oil    روغن کرچک سولفونه شده
Sesame oil    روغن کنجد
Vegetable oil    روغن گیاهی
Soluble oil    روغن محلول
Mineral oil    روغن معدنی
Minral oil    روغن معدنی - روغن با پایه نفتی
Modified mineral oil    روغن معدنی اصلاح شده
Coconut oil    روغن نارگیل
wrap lubricant    روغن نخ تار
Palm oil    روغن نخل
Spemaceti    روغن نهنگ
Semidrying oil    روغن نیمه خشک
Yolk    روغن و عرق گوسفند موجود در پشم
Pine oil    روغن کاج - روغن صنوبر
Oiling    روغن کاری - چرب کردن پشم
Castor oil    روغن کرچک
Siding    روکش
Roll    رول - غلتک - نورد - استوانه گردان
Roller    رول - نورد - غلتک - استوانه گردان
Barrel    روله قرقره چله - قسمتی از ماسوره پود که نخ روی آن پیچیده می شود - شبکه - استوانه - سیلندر
Boom    رونق - گرمی بازار
Relication    رونوشت گیری - ( روشی برای مقطع گیری از الیاف )
Good side    روی پارچه
Obverse side    روی پارچه
Right side    روی پارچه - سمت راست - طرف راست
Face side    روی پارچه - طرف اصلی پارچه - سطحی از پارچه که طرح و یا بافت پارچه را بهتر نشان می دهد  - رویه پارچه
Face    روی پارچه - طرف اصلی پارچه - طرف مقابل پشت پارچه - سطحی از پارچه که طرح و یا بافت پارچه را بهتر نشان می دهد - حلقه رو یا ساده ( در کشباف )
Knit side    روی پارچه کشباف پودی
Halo    روی هم افتادن رنگها در چاپ ( نقصی در طرح چاپ ) درهم شدن رنگها در چاپ
Lapping    روی هم جمع شدن  الیاف - شال بستان غلتک فانسی
Face to Face    رویه به رویه - رو در رو
Covering    روکش - پوشش
Veneer    روکش - جلاء
Cot    روکش لاستیکی غلتک - پوشش غلتک
Picking stick cover    روکش مضراب ( در محل برخورد با ضربه گیر جلو )
Face coating    روکش کردن
Rib    ریب - طرح ریب - بافت ریب
Fancy rib    ریب فانتزی - بافت ریب فانتزی
Rib gatting    ریب گیتینگ ( وضعیتی در ماشین بافندگی حلقوی که سوزن های صفحه و سیلندر یک در میان قرار می گیرند)
Repps    ریپس - بافت رگه دار
weft reps    ریپس پودی
wrap reps    ریپس تاری
Temporary retarder    ریتارد موقت - ماده تعاونی ریتارد موقت ( جهت رنگرزی پلی استر در جوش )
Retaiding agent    ریتاردر - ماده کند کننده
Anionic retarder    ریتاردر آنیونی - ماده ای تعاونی جهت رنگرزی الیاف آکریلیک
Permanent retarder    ریتاردر دائم - ریتاردر پایدار
Ptosis    ریخت - افتادن - افتادگی
Drape of fabric    ریخت پارچه - فرم پارچه - شکل ظاهر پارچه
Finespun    ریز بافت - ظریف - لیف و رشته نازک
Micro structure    ریز ساختار
Fine structure of fibre    ریز ساختار لیف
Exfoliation    ریزش آهار
Chord    ریسمان - تار - بند
Cable yarn    ریسمان - نخ دولا تابیده شده - نخ چندلا تابیده شده
Polished thread    ریسمان براق و جلادار شده - ریسمان موم خورده
Jacquard harness    ریسمان ژاکارد
Glace yarn    ریسمان موم خورده
German tie up    ریسمان کشی آلمانی
French tie up    ریسمان کشی فرانسوی در ماشین ژاکارد ( که از چپ و عقب صفحه آرکاد شروع می شود )
Aloe rope    ریسمان کنفی - طناب کنفی
Cable twist    ریسمان یا طنابی که با تاب های مخالف هم تهیه شده اند
Spinning    ریسندگی - نخ تابی
Self twist spinning    ریسندگی با تاب متناقض - ریسندگی تاب سرخود - ریسندگی خود تاب
Spinning wet    ریسندگی تر
Spinning jet    ریسندگی جت - جت ریسندگی
Spinning dry    ریسندگی خشک
Self twist    ریسندگی خود تاب
Gel spinning    ریسندگی ژل - ژل ریسی
Spinning melt    ریسندگی مذاب - پلیمر مذاب
Open end    ریسندگی اپن اند
Open end spinning    ریسندگی اپن اند - ریسندگی چرخانه ای
Rotor spinning    ریسندگی اپن اند -ریسندگی چرخانه ای
Friction spinning    ریسندگی اصطکاکی
Primary spinning    ریسندگی اولیه
Collapsed balloon spinning    ریسندگی با بالن چسبیده به ماسوره رینگ
Cotton spinning    ریسندگی پنبه
Carded cotton spinning    ریسندگی پنبه ای کارد شده
Jet spinning    ریسندگی جت
Air jet spinning    ریسندگی جت هوا
Jute spinning    ریسندگی چتائی
Ring spinning    ریسندگی رینگ( نوعی ریسندگی که با عبور نخ از شیطانک الیاف را تاب می دهد
Flyer spinning    ریسندگی فلایر - ریسندگی پروانه
Film extrusion    ریسندگی فیلم
Maturation    ریسندگی محلول خمیر سلولز (اصطلاحی در مورد تهیه ویسکوز زمانی که مایع ریسندگی به منظور عمل آوردن و ریسدن را کد گذاشته می شود )
Direct spinning    ریسندگی مستقیم ( تولید نخ استیپل از فیلامنت در یک مرحله )
Rod extrusion    ریسندگی میله - ریسندگی ماکارونی
Fine spinning    ریسندگی نخ ظریف
Cap spinning    ریسندگی کلاهکی - ماشین تمام تاب کلاهکی
Spin to    ریسیدن
Spin    ریسیدن - چرخیدن
Glass spinning    ریسیدن نخ شیشه ای
Spun    ریسیده
Taking risk    ریسک کردن - خطر کردن - سهل انگاری - انجام کاری با شانس موفقیت 50% یا کمتر
Ragged    ریش شدن پارچه
Fraying    ریش شدن لبه پارچه - نخ کش شدن لبه پارچه
Madder    ریشه های گیاهی رنگزا - روناس
Rail    ریل - پایه یا میله افقی - نرده - نرده ایمنی - راه آهن
Spring loaded tension rail    ریل یا میله کشش با بارفنری
Ring    رینگ - حلقه - حلقوی- ماشین تمام تاب رینگ - عینکی
High tenacity rayon    ریون پر قوام
Rack    رک - برابر با 480 رج بافته شده - خط کش در ماشین فلایر
Treadles    رکاب
Rocker followers    رکاب ( در ماشین بافندگی)
Treddle    رکاب پایی ورد ( در ماشین بافندگی قدیمی )
Treddle levers    رکاب ها
Zeolite    زئولیت - مبدل کاتیونی
Carbonaceous zeolit    زئولیت سولفونه شده - مبدل کاتیونی حاوی گروه سولفونیک اسید
Vitrification point    زاج - از دندانه های نمک فلزی - اسید سولفوریک
Alum ammoniac    زاج آمونیاک
Green ritriol    زاج سبز
Copperas    زاج سبز - سولفات آهن
Common alum    زاج سفید
Alum    زاج سفید - سولفات مضاعف آلومینیوم پتاسیم که در رنگرزی به عنوان دندانه مصرف می شود
Ordinary alum    زاج معمولی - زاج سفید
Potash alum    زاخ سفید - زاج معمولی
Xanthate    زانتات - گزانتات
Kneeling    زانو زدن - خمیدگی پلیمر ریسندگی به محض خروج از روزنه رشته ساز
Knee    زانوی خار - خمیدگی خار
Crease recovery angle    زاویه باز شدن چروک - زاویه چروک
Angle of reflection    زاویه بازتاب
Recovery angle    زاویه بازیابی
Immediate crease                       recovery angle    زاویه بازیابی از چروک فوری
Angle of yarn pull    زاویه پیچش نخ بر روی ماسوره (در ریسندگی رینگ)
Angle of wind    زاویه پیچشی
Bond angle    زاویه پیوندی
Crossing angle    زاویه تقاطع نخ ( روی بوبین )
Contact angle    زاویه تماس
Acute angle    زاویه حاده
Angle at the knee    زاویه خمیدگی خار غلتکها- زاویه زانو خار
Angle of bend    زاویه خمیدگی سوزن
Angle of flat inclination    زاویه سر سوزن زاویه خاردار کارد
Angle of refraction    زاویه شکست
Taper angle    زاویه شیب - زاویه شیب دو سر بوبین نخ یا نیمچه نخ
Chase angle    زاویه شیب سر ماسوره رینگ
Common pitch    زاویه طبیعی خار در نوار خار دار ماشین کار - طبیعی بودن زاویه خمیدگی خارهای نوار خار دار کارد
Skew angle    زاویه غیر قائم
Angle of back prick    زاویه قسمت پایه سوزن نسبت به زمینه نوار خاردار کارد
Melix angle    زاویه مارپیچ نخ
Spiral angle    زاویه محور حلقه در کشباف
Angle    زاویه- کنج- گوشه
Dagger    زبانه - زبانه زامخ ( در ماشین بافندگی )
Latch    زبانه - زبانه فاق دار چکش خشاب ماسوره عوض کنی در ماشین بافندگی - صفحه جلو گیرنده ماسوره ها در خشاب بافندگی
Tongue    زبانه - زبانه ماکو
Shuttle feeler    زبانه اطمینان ماکو
Protector rod    زبانه تعویض ماسوره - قطعه فاق دار تعویض ماسوره
Stop rod finger    زبانه زامخ
Banging off    زبانه زدن ( عملی که هنگام ماندن ماکو در دهانه تار برای جلوگیری از پاره شده چله انجام می شود)
Bang off    زبانه زدن ( عملی که هنگام ماندن ماکو در دهانه تار برای جلوگیری از پاره شده چله انجام می شود)
Bunter    زبانه ماسوره عوض کن در دفتین
Harshness    زبری - سختی - ضد نرمی
Stroke    زدن - تکان - نوسان - لمس کردن - ضربه
Beat    زدن - حلاجی کردن - ضربه ( در ماشین زننده)
Beatling    زدن پارچه جهت برطرف کردن پرزهای آن
Efface    زدودن - پاک کردن
Blot out    زدودن - محو کردن
Fleshing    زدودن لایه چربی چرم -  گوشت گیری - گوشت زدایی - گرفتن مواد اضافی از پوست در دباغی
Zarbaf    زرباف - زربفت - پارچه ابریشمی همراه با نخهای طلائی بافت ایران
Yellow    زرد
Sun yellow    زرد آفتابی - زرد خورشیدی
Aniline yellow    زرد آنیلین
Indanthren yellow    زرد ایندانترن
Indanthrene yellow    زرد ایندانترن
Pale yellow    زرد روشن - زرد کمرنگ
Greenish yellow    زرد مایل به سبز - زرد سبز
Pea green    زرد مایل به سبز - سبز نخودی
Hansa yellow    زرد هنسا
Chrome yellow    زرد کرومی
Citrine    زرده - لیمویی - رنگ زرد مایل به قهوه ای یا خاکستری
Egg yolk    زرده تخم مرغ
Yellowing    زردی - زردشدگی - زردی که پس از سفیدگری در کالای نساجی پدید می آید - زرد شدگی کالا نساجی پس از سفیدگری به دلیل تولید آلدئید
Canary stain    زردی پشم که با سفیدگری بطور نسبی از بین می رود
Tissue paper    زرورق
African saffron    زعفران آفریقایی گیاهی که گل آن رنگ زرد مایل به نارنجی تولید می کند
Tumeric    زعفران هندی
Decolourising charcoal    زغال بیرنگ کننده
Animal charcoal    زغال حیوانی
Ash coal    زغال خاکستر
Coal    زغال سنگ
Zephyr    زفیر ( نوعی پارچه پنبه ای با تراکم زیاد و بافت ساده )
Limpid    زلال - شفاف
Zelec    زلک  ( لعاب ضد الکتریسته ساکن کننده پارچه ساخت شرکت دوپونت )
Mixing time    زمان اختلاط
Relaxation time    زمان استراحت
Harness crossing time    زمان بسته شدن دهانه تار
Timing    زمان بندی - تنظیم زمان تشکیل دهانه چله و پودگذاری و دفتین زدن نسبت به میل لنگ ماشین بافندگی - تنظیم زمان تشکیل حلقه صفحه نسبت به سیلندر در ماشین بافندگی حلقوی - زمان بندی ماشین آلات - تنظیم زمان عمل ماشین
Aging    زمان بندی - کهنگی
Time of delivery    زمان تحویل - مدت تحویل ( کالا )
Dyeing time    زمان رنگرزی
Time of wetting    زمان مرطوب شدن
Half dyeing time    زمان نیم عمر رنگرزی
Time of half dyeing    زمان نیم عمر رنگرزی
Foundation    زمینه - پایه - فنداسیون - پارچه نواری که خارهای سیلندر های خاردار روی آن نصب می شود
Ground    زمینه - زمین - اتصال
Background    زمینه - متن
Around    زمینه - متن
Body    زمینه پارچه - متن پارچه - جسم - شیئ - بدن - زیردست الیاف
Solid ground    زمینه تو پر ( پارچه )
Half fillet    زمینه نوار خاردار کارد از جنس نصف نمدی نصف چرمی
Xanthating    زنتاته کردن - گزنتاته کردن خمیر سلولز - یکی از مراحل تهیه ویسکوز
Chain    زنجیر
Main chain    زنجیر اصلی ( مولکول )
Pattern chain    زنجیر بافت دابی - مقواهای نقشه ژاکارد
Folded chain    زنجیر تا خورده ( پلیمر)
Side chain    زنجیر جانبی ( پلیمر )
Extended chain    زنجیر طویل ( پلیمر )
Chain of molecule    زنجیر مولکولی
Harness chain    زنجیر کارت ضربه - زنجیر بافت دابی - کارتهای کاغذی نقشه ژاکارد که بدنبال هم دوخته شده
Brach chain    زنجیره جانبی
Acyclic    زنجیری - غیر حلقوی
Call bell    زنگ - زنگ اخبار
Rust    زنگار - زنگ - زنگ زدن - اکسید شدن
Stroker    زننده
Procupine    زننده افقی خاردار یا خار پشتی حلاجی - سیلندر سوزن دار ماشین شانه فرانسوی
Buckley beater    زننده باکلی - زننده خارپشتی در ماشین حلاجی
Leather flap beater    زننده پنبه در کاردینگ
Blade beater    زننده تیغه ای الیاف
Bladed beater    زننده تیغه ای حلاجی
Card beater    زننده تیغه ای خاردار - کریشنر
Carded beater    زننده تیغه ای خاردار یا سوزنی
Percoupine beater    زننده خار پشتی
Percopine    زننده خار پشتی الیاف
Porcupine beater    زننده غلتکی خاردار حلاجی
Porcupine    زننده غلتکی خاردار حلاجی - سیلندر خاردار شانه فرانسوی
Kirschner    زننده کریشنر - زننده کاردینگ
Xenotest    زنو تست ( دستگاه سنجش ثبات نور و آب و هوا )
Split tie op    زه کشی وردی
Harness cord    زه یا ریسمان ژاکارد
Tie up    زه کشی - ریسمان کشی
Pointed tie    زه کشی جناغی
Thin boiling    زود پخت و دارای ویسکوزیته کم
High    زیاد - متراکم - عالی
Slack pitch    زیاد بودن زاویه خمیدگی خارهای نوار خاردار کارد
Incomplete shed    زیادتر بودن زاویه دهانه بالائی از پائینی نسبت به خط چله یا بالعکس
Novelty yarn    زیان آور - مضر برای سلا متی
Fair    زیبا - لطیف - متوسط - نسبتا خوب
Zip    زیپ لباس
Zip fastener    زیپ لباس
Olive    زیتونی رنگ
Substandard    زیر استاندارد - غیر استاندارد
Skivvy    زیر پوش - زیر شلواری - شورت
Stockinet    زیر پیراهنی
Chemise    زیر پیراهن زنانه
Feel    زیر دست پارچه - لمس پارچه
Bone    زیر دست خشن و زبر که بدلیل استفاده از مواد تکمیلی در بعضی از پارچه های پشمی ایجاد می شود
Hand    زیر دست منسوج - کیفیت پارچه که به وسیله دست می توان آنرا حس نمود مثل نرمی و زبری
waxy handle    زیر دست مومی شکل
Fullhand    زیر دست نرم و خوش آیند در پارچه تکمیل شده
Sub system    زیر سیستم- سیستم فرعی
Drawers    زیر شلواری - پیژامه
Subset    زیر مجموعه
Drafe of fabric    زیردست پارچه
Handle of fabric    زیردست پارچه
Handle    زیردست پارچه - دندانه رنگرزی
Pebble    زیردست خشن پارچه - زیردست زبر پارچه ( اثر سطحی نامنظم و خشن در پارچه مثل سطح پارچه کرپ )
Full feel    زیردست نرم و خوش آیند در پارچه تکمیل شده
Zig zag effect    زیگزاگ شکل - جناغی
Saddle    زین - سواری کردن - خرک
Single lift jacquard    ژاکارد با یک ردیف تیغه بلند کننده قلاب
Single acting jacquard    ژاکارد با یک سری تیغه بلند کننده قلاب
Jacqurd    ژاکارد ( سیستمی در ماشین بافندگی که بواسطه مکانیسم مخصوص خود همه نوع طراحی را می تواند بوجود آورد )
Jacket    ژاکت - پوشش ( دیگ بخار ) - گرماگیر- پوشینه
Pea jacket    ژاکت ضخیم ملوانان - نوعی ژاکت ضخیم
Cardigan    ژاکت کشباف پشمی
Jrsey    ژرسه
Jersey    ژرسه - بافت ژرسه - پارچه ژرسه - پارچه کشباف ساده
Gel    ژل - محلول ژلاتینی
Gelation    ژل شدن - ژلاتین
Gelatose    ژلاتاز - آنزیم تجزیه کننده ژلاتین
Gelatin    ژلاتین - دلمه - ژله
Gelatinous    ژلاتینی
Petroleumgelly    ژله نفتی ( روغنی جهت ریسندگی الیاف )
Generator    ژنراتور - مولد
Drawn work    ژور دوزی - دوخت تزئینی که با بیرون کشیدن نخ از پارچه و دوخت آن فرمی چین دار ایجاد می شود
Jig    ژیگر ( نوعی دستگاه رنگرزی )
Dye jigger    ژیگر رنگرزی - رنگرزی با ژیگر
Gilet    ژیلت
Abrasion    سائیدگی_فرسایش_خراشیدگی_سایش
Pulverize    سائیدن - پودر کردن
Hydroextractr    ساتریفوژ
Hydro extractor    ساتریفوژ - آبگیر گریز از مرکز - دستگاه آب گیری توسط نیروی گریز از مرکز
Satin draw    ساتین 4 تاری - سرژه شکسته سه یکم
Satinette    ساتین 4 تاری - سرژه شکسته سه یکم
Filling flush sateen    ساتین پودی
Filling satin    ساتین پودی
Warp flush sateen    ساتین تاری
Figure satin    ساتین گلدار
Regular sateen    ساتین منظم
Sport stain    ساتین ورزشی - پارچه  ای با تار ریون و پود پنبه و بافت پودی
Preparation    ساخت - تولید - مقدمات - تهیه کردن - آماده سازی - مقدمات بافندگی - طرز تهیه - آماده کردن
Manuafacture    ساخت - ساختن - تولید کردن - کاردستی - محصول
Primary structure    ساختار اولیه
Loop construction    ساختار حلقه - ساختمان  حلقه
Bilateral structure    ساختار دوگانه ( لیف پشم )
Chemical structure    ساختار شیمیایی
Fibrilar    ساختار لیفی - ساختمان لیفی شکل
Yarn  construction    ساختار نخ
Crystall struature of polymer    ساختار کریستالی پلیمر
Crystall structure of fibre    ساختار کرییستالی لیف
Constitution    ساختمان - ساختار (نحوه قرار گرفتن اتم ها در ملکول و پیوندها )
Pick count construction    ساختمان پارچه
Fabric constraction    ساختمان پارچه - طرز قرارگرفتن تار و پود در پارچه
Chemical constitution    ساختمان شیمیایی
Geometric shape    ساختمان فضایی
Hyperfine sturcture of spectrum    ساختمتن فوق ظریف خطوط لیف
Primary    ساده - ابتدایی - اولیه - ماده اولیه
Plain stitch    ساده ترین نوع حلقه کشبافی
Alleviate    ساده کردن - رقیق کردن
Sari    ساری - لباس محلی و ملی زنان هندوستان و پاکستان
Compatible    سازگار
Consistency    سازگاری
Compatibility    سازگاری
Iso    سازمان استاندارد بین المللی
I.S.O    سازمان بین المللی استاندارد - ایزو
Vertical organization    سازمان عمودی (در نساجی به کارخانه ای گویند که دارای دو خط تولید نظیر ریسندگی بافندگی و تکمیل یا بیشتر باشد)
Leg    ساقه ( در کشباف ) - بخشی از حلقه که با حلقه های سنکر و سوزن در ارتباط است
Side    ساقه حلقه ( در کشباف ) - بخشی از حلقه بافته شده با حلقه سینکر حلقه سوزن در ارتباط است
Stalk    ساقه گیاه
Stem    ساقه گیاه
Stationary    ساکن - ثابت
weaving shed    سالن بافندگی
Cards room    سالن کاردینگ - کارگاه ماشین های کارد
Cloth room    سالن کنترل پارچه
Annually    سالیانه
Silicic acid    سالیسیلیک اسید
Centrifuge    سانتریفوژ - دستگاه گریز از مرکز - سانتریفوژ کردن - آبگیری از منسوجات با روش گریز از مرکز
Ultra centrifuge    سانتریفوژباسرعتزیاد
Centimeter    سانتیمتر
CCm    سانتیمتر مکعب
Sungee    سانجی - پارچه ابریشمی رنگی دستباف جهت روسری از بنارس هند
Sandozol    ساندوزول - رنگینه خمی محلول ساخت شرکت ساندوز از کشور سوئیس
Sandogen    ساندوژن - رنگینه آزوئیک ساخت شرکت ساندوز از کشور سوئیس
Sanforized    سانفوریزه - پارچه ضد آب شده توسط عملیات حرارتی و شیمیایی
Sanothrene    سانوترن - رنگینه خمی ساخت شرکت ساندوز از کشور سوئیس
Awning    سایبان از جنس کرباس
wear    سایش - ساییدگی
Oligomeric abrasion    سایش ایگومری
Abradability    سایش پذیری
Abrasion resistance    سایش پذیری
Shade    سایه - شید رنگ - فام رنگ - ته رنگ - هروسیله حایل نور
Shading    سایه دار شدن - ایجاد تغییر جزئی جهت رسیدن به رنگ مطلوب - اختلاف جزئی در رنگ
washer wrinkle    سایه دارشدن پرچه پشمی و فاستونی در جهت تار در اثر عملیات تکمیل مانند شستشو فولارد و نمدی کردن پارچه
wear to    ساییدن - ساییده شدن - خورده شدن - خوردگی
wear off    ساییده شدن - پاک شدن رنگ - فرسوده شدن
Denudation    ساییدگی - سایش
Attraction    ساییدگی - سایش - جاذبه - ربایش
Rubbing of the rust    ساییدن زنگار - ساییدن زنگ تجهیزات فلزی - رنگبری
Saccharogenic    ساکاروجنیک ( آنزیمهای تولید کننده ساکاروز ) - بتا آمیلازها
Sebacic acid    سباسیک اسید
Laundry bag    سبد رختشویی
Green    سبز
Dark green    سبز تیره - سبز یشمی
Brilliant green    سبز درخشان
Verdant    سبز رنگ - دارای فام سبز
Olive drab    سبز زیتونی
Oliva ceous    سبز زیتونی - سبز مایل به زرد
Jade green    سبز یشمی - سبز مایل به آبی
Beam head    سپر اسنو
Bank deposit    سپرده بانکی
Setacyl    ستاسیل - رنگینه دیسپرس از شرکت گایگی سوئیس
Fractionating column    ستون جزء به جزء
Edge of reed    ستون شانه - لبه جانبی شانه بافندگی
Heald frame stay    ستون ورد
Sujjadeh rug    سجاده - قالیچه کوچک جهت نماز
Anionic surfactant    سحط فعال آنیونیک
Strain hardening    سخت سازی - سخت کردن
Polymer chain stiffening    سخت سازی زنجیر پلیمر - سخت کننده زنجیر پلیمر
Cold hardening    سخت شدن در اثر سرما
Hardner    سخت کننده - سفت کننده
Hardener    سخت کننده - موادی که باعث تسریع عمل ثابت کردن در بعضی از انواع رزین ها می شود
Rigidity    سختی - سفتی
Severity    سختی - شدت - دقت - سخت گیری - خشونت
Carbonate hardness    سختی آب
Hardness of water    سختی آب
Severity of water    سختی آب
water hardness    سختی آب
Hardness    سختی آب - سفتی - سختی
Torsional rigidity    سختی پیچشی
Permanent hardness of water    سختی دائم آب
Softening of water    سختی زدائی آب - نرم کردن آب
Rigidity of molecule chain    سختی زنجیر مولکول
Shore durometer    سختی سنج ( آب )
Deionisation    سختی گیری آب
Denine ralisation    سختی گیری آب - خارج سازی مواد معدنی از آب
Temporary hardness    سختی موقت ( سختی موقت آب که با جوشاندن از بین می رود )
Temporary hardness of water    سختی موقت آب
Total hardness    سختی کل
Quanch cooling    سدر کردن سریع- سرد کردن ناگهانی
Sodium cellulose    سدیم سلولز زنتات
Sodium sulphoxylate formaldehyde    سدیم سو لفو کسیلات فرم آلدئید
Sodium hexametaphophate    سدیم متافوفات ( نرم کننده آب سنگین دارای نمکهای کلسیم و منیزیم زیاد )
Sodium iodid    سدیم یدید
Cuff    سر آستین - مچی
Shift overseer    سر پرست - سر شیفت - متصدی - سر کارگر
Section man    سر پرست قسمت - متصدی قسمت
Slay end    سر دفتین
Shoulder    سر شانه - برآمدگی دور عینکی شبیه5 که پایه شیطانک روی آن قرار می گیرد
Buffer head    سر ضبره گیر پشت چوب مضراب
Insert    سر قابل تعویض مضراب یا پیکر - جا دادن - الحاق کردن - جایگزینی
Adapter    سر گیره بوبین (در اتوکونر) - وقف دهنده - ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ
Adaptor    سر گیره بوبین (در اتوکونر) - وقف دهنده - ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ
Fag end    سر نخ - سر پارچه
Satrting end    سر نخ روی بوبین - سر باز شونده نخ از روی بوبین
Pigtail    سر نقابی
Flank    سر و ته بوبین خالی - سطح جلو یا عقب بوبین پر
Entirly    سراسر - تماما- کلا
Fibre reinforced ceramic    سرامیک تقویت شده با الیاف
Head end    سرپارچه - سر طاقه
Shed supervizer    سرپرست قسمت تشکیل دهانه ماشینهای بافندگی - ناظر تشکیل دهنه چله نخ تار
Forman    سرپرست کارگاه - سرپرست سالن
Cover    سرپوش - کلاهک - پوشش - قاب - خاصیت پوشش دهندگی پارچه - کلاهک کاردینگ
Hood    سرپوش یا کلاهک
Socket    سرپیچ لامپ - پریز برق - سوراخ - منفذ - حفره - جا- مفصل لوله - بوش
Purple red    سرخ  ارغوانی
Scarlet    سرخ جگری - اسکارلت - رنگ قرمز روشن مایل به نارنجی - قرمز مایل به زرد - پارچه مخمل
Rubicund    سرخ رنگ - رنگ مایل به قرمز
Aubusson    سرخ رنگ - عنابی
Bay    سرخ مایل به قرمز
Cold    سرد
Refrigeration    سرد سازی - تبرید
Chilled    سرد شده
Shock cooling    سرد کردن سریع - سرد کردن ناگهانی
Cooling down    سرد کردن
Cooling    سرد کردن - خنک سازی
Quenching    سرد کردن سریع پلیمر
Chiller    سرد کننده
Bound seam    سردوزی با نوار
Sea moss    سردوزی معمولی
Decanting    سرریز کردن - دکانته کردن
Serge    سرژه - پارچه صوفی پشمی
Nankeen twill    سرژه 1در2
Four-leaf twills    سرژه 4 تاری
Gala twill    سرژه 4 در 4 راست - سرژه راست چهار در چهار
Mayo twill    سرژه 8تاری مرکب
High angle twill    سرژه پر زاویه
Steep twill    سرژه پر شیب - سرژه پر زاویه
Even sided twill    سرژه پشت و رو یکی - سرژه متعادل
Drill    سرژه پنبه ای - نوعی سرژه که رنگ خاکی آن برای لباس ارتشی مصرف می شود
weft face twill    سرژه پودی
weft twill    سرژه پودی - پود جناغی
Warp face twill    سرژه تاری
Rearranged twill    سرژه جابجا شده
Left hand twill    سرژه چپ
Shallon    سرژه دو در دو - شالون
Cassimere    سرژه دو در دو یا پشت و رو یکی
Right hand twill    سرژه راست
Shaded twill    سرژه سایه دار
Prunelle twill    سرژه سه تاری - سرژه دو یکم
Genova twill    سرژه سه تاری راست
Crow twill    سرژه سه یکم یا یک سوم
Combed twill    سرژه شانه شده - سرژه ای که از دو سرژه معمولی با تار یا پود یکدرمیان تشکیل می شود
Broken crow    سرژه شکسته برگشته 3 به 1
Devon    سرژه شکسته دو در دو
Offset twill    سرژه شکسته راست
uneven twill    سرژه غیرپشت و رویکی-سرژه نامتعادل
Flannel twill    سرژه فلانل - نوعی پارچه پنبه ای با بافت سرژه 3وردی یا 4 وردی با پود کلفت کم تاب بصورت راه راه یا چهار خانه رنگی پرز دار
Balanced twill    سرژه متعادل -  سرژه پشت و رو یکی
Ballanced twill    سرژه متعادل - سرژه پشت و رو یکی
Combined twill    سرژه مرکب
Common twill    سرژه معمولی
Regular twill    سرژه منظم - سرژه معمولی - سرژه 45درجه
waving twill    سرژه موجی یامنحنی
undulating twill    سرژه موجی یا منحنی
Figured twill    سرژه نقش دار
Ornamental twill    سرژه نقش دار
Pocketing twill    سرژه یک دوم یا یک سوم
Low angle twill    سرژه کم زاویه
Flat twill    سرژه کم شیب - سرژه کم زاویه
Reclining twill    سرژه کم شیب - سرژه کم زاویه
Carcinogen    سرطان زا
Carcinogenous    سرطان زا
Velocity    سرعت
Rate    سرعت - تندی - نرخ - میزان - اندازه - نسبت - درجه - روش - مقدار - آهنگ
Nominal speed    سرعت اسمی
Fibre dyeing speed    سرعت جذب رنگینه توسط الیاف
R.R.P.M    سرعت دورانی فلایر
Rate of dyeing    سرعت رنگرزی
Dyeing rate    سرعت رنگرزی - سرعت جذب رنگ
Speed of sliding    سرعت سر خوردن ( الیاف به روی هم یا سطوح دیگر ) رنگرزی مواد گیاهی باقی مانده در پشم - رنگرزی پارچه مخلوط پشم و پنبه
Surface speed    سرعت سطحی
F.R.S.S    سرعت سطحی غلتک تولید یا جلوئی ( در فلایر )
Drop per inch    سرعت شانه ماشین گیل در اینچ
Average velocity    سرعت متوسط
Peripheral speed    سرعت محیطی
Peripheral velocity    سرعت محیطی
Relative rate    سرعت نسبی
Relative velocity    سرعت نسبی
Diffusion velocity    سرعت نفوذ
Rate of diffusion    سرعت نفوذ - سرعت پخش - سرعت انتشار
Diffusion rate    سرعت نفوذ - نرخ نفوذ
Cradle adaptor    سرگیره بوبین ( در اتوکنر )
Taker    سرما کویی پود گیر ( در ماشین بافندگی بدون ماکو از سرماکویی پودده پود را می گیرد )
Cryogenic    سرمای شدید - دمای بسیار پایین
Capital    سرمایه
Rapier head    سرماکوئی
Giver    سرماکوئی دهنده
Head article    سرمقاله
Blue black    سرمه ای - آبی تیره
Navy blue    سرمه ای - آبی سیر
Navy    سرمه ای رنگ - آبی تیره
Noise    سرو صدا
Servicing    سرویس کردن
Two swift carder    سری دوم ماشینهای کارد دو سیلندری  پشم
Scretions    سری کاردهای اولیه پشم
Hammock    سریر کرباسی - تخت یا تخت خوابی که از کرباس یا تور درست شده
Sercing    سریسین - صمغ ابریشم - سریسین زدائی از ابریشم - صمغ گیری  از ابریشم
Sericin    سریسین - صمغ پیله ابریشم
Colliod    سریشم
Talcum    سریشم
Animal glue    سریشم حیوانی - صمغ حیوانی
Fish clue    سریشم ماهی
Stain release    سریع پاک شدن لکه با شستشو - زود پاک شدن لکه باشستن
Chilling    سریع سرد کردن
Quench    سریع سرد کردن - سریع سرد شدن
Allanite    سرین
Foreman    سرکارگر - استادکار
Lathe end    سرکفر و دفتین
Poor    سست - ضعیف - فقیر
Tendering    سستی - پوسیدگی - کم دوام شدن - کاهش یافتن دوام
Neutral plane    سطح  خنثی
Area of cross section    سطح  مقطع
Large flank    سطح پشت بوبین
Small flank    سطح جلو بوبین
Active surface    سطح فعال
Adionic surfactant    سطح فعال
Surface active    سطح فعال
Surfactant    سطح فعال - ماده دارای فعالیت سطحی
Amphoteric surfactant    سطح فعال آمفوتر
Nonionic surfactant    سطح فعال غیریونی
Cationic surfactant    سطح فعال های کاتیونیک
Specific surface    سطح مخصوص
Cross section    سطح مقطع - برش عرضی - مقطع عرضی
Fibre cross section    سطح مقطع لیف
Interface    سطح میانی
Task level    سطح کار - استاندارد کار
Matte surfaces    سطوح مات
Thick    سفت - غلیظ - ضخیم
Tight    سفت - متراکم - فشرده - نفوذ ناپذیر - محکم
Thermosetting    سفت شوندگی پلیمر - سخت شوندگی پلیمر - خاصیت سختی و غیر ذوب شوندگی پلیمر
Stiffener    سفت کننده - قابض - ماده چسبی آهار - ماده سخت کننده
Stiffness    سفتی - سختی - شقی - شکنندگی پارچه
Toughness    سفتی - مقدار کار پارگی برای هر لیف بطور جداگانه - مقدار انرژی یا نیروی لازم جهت پاره شدن یک لیف
Bottom shed    سفره پایینی دهانه تار
weavers web    سفره چله - پهنه چله بافندگی
weavers wrap    سفره چله - پهنه چله بافندگی
Bleached    سفید شده
Sodium hypochlorite bleach    سفید کننده هیپو کلریت سدیم - آب ژاول
Silkbleaching of    سفید گری ابریشم
Sulphur stoving    سفید گری پشم با دود گوگرد - سفید گری پشم به روش سوزاندن گوگرد
Stoving    سفید گری پشم توسط دود گوگرد - سفید گری کوره ای
Over bleaching    سفید گری بیش از حد
Overbleach    سفید گری بیش از حد
Coloured bleach    سفید گری پارچه  رنگرزی شده
Open width bleaching    سفید گری عرض باز
Continous bleaching    سفید گری مداوم
Pre bleaching    سفید گری مقدماتی
Coloures goods bleaching    سفید گری نسبی پارچه های رنگ شده - سفید گری منسوج رنگی
Hoar    سفید مایل به خاکستری
Rongauge    سفید کننده - رنگ بر - رنگ زدا
Fluorescent brightener    سفید کننده نوری
Fluorescent whitener    سفید کننده نوری - سفید کننده فلورسنتی-
Optical brightener    سفید کننده نوری - شفاف کننده نوری
Optical bleaches    سفید کننده ههای نوری
Grass bleaching    سفیدگری چمن
Bleaching of coloured woven goods    سفیدگری  پارچه رنگرزی شده
Bleaching in backwashing    سفیدگری  همراه با شستشوی ثانوی
Reduction bleaching    سفیدگری احیائی
Hydrochlorite bleaching    سفیدگری با هیپوکلریت سدیم یا کلسیم
Chemic    سفیدگری پنبه - هیپو کلریت سدیم
Optical brightening    سفیدگری چشمی - سفید گری نوری
Optical bleach    سفیدگری چشمی یا نوری
Quick bleach    سفیدگری سریع
Half bleach    سفیدگری ناقص ( سفید گر یکه کامل نبوده و فقط در مورد رنگهایی شفافی که در روی پارچه خام می توان به دست آورد عمل می شود )
Dyers bleach    سفیدگری نسبی کالای رنگ شده جهت افزایش جلا و شفافیت آن - درجه معینی از سفیدگری پارچه های رنگی که به آنها جلا و شفافیت تازه می بخشد
Lime boil    سفیدگری و پختن پارچه در ماشین کی یر بوسیله شیر آهک
Bleaching    سفیدگری کالای نساجی - رنگ بری - سفیدگری -  سفیدگری پارچه با مواد شیمیایی
Dusting off    سفیدک زدن سطح پارچه چاپ شده
Bleacher    سفیدکننده - کارگر قسمت سفیدگری پارچه - کارگر سفیدگر پارچه
Albede    سفیدی - درخشش - قدرت بازتاب
Segment    سگمنت - قسمت سخت زنجیر پلیمری پلی اورتان - قطعه - قطعه هلالی
Structure    سلختمان - ساختار
Series    سلسله - رشته - تسلسل - توالی - انواع - جور
Chain of superiors    سلسله مراتب
Cellophane    سلوفن ( فیلم تهیه شده از سلولز بازیافتی )
Cell    سلول - یاخته - پیل الکتریکی - حفره
Cortical cells    سلول های که باعث ساختن الیاف و پوست می شوند
unit cell    سلول واحد-واحدسلول
Intercellular memberance    سلول واسطه ای غشایی ( از لایه های تشکیل دهنده لیف پشم )
Crystalline cell    سلول کریستالی
Corticular cell    سلول کورتکس پشم
Cellulase    سلولاز - آنزیم تجزیه کننده  سلولز
Cellulose    سلولز
Modified cellulose    سلولز اصلاح شده - سلولز تغییر یافته
Benzyl cellulose    سلولز بنزیله شده
Triacetate rayon    سلولز تری استات - رایون تری استات
Cellotetrose    سلولز چهارتایی
Pure pulp    سلولز خالص
Cotton cellulose    سلولز سازنده پنبه - سلولز پنبه
Cellotriose    سلولز سه تایی
Saponified acetate    سلولز صابونی شده - استات صابونی شده
Soda cellulose    سلولز قلیایی
Alkali cellulose    سلولز قلیلیی
Regenerated cellulose    سلولزباز یافته  - -سلولز باز یافت شده
Cellulosic    سلولزی
Celluloid    سلولوئید ( از ترموپلاستیکها که از نیترات سلولز و کافور ساخته می شود )
Xylonite    سلونیت ( نوعی رزین که از نیترات سلولز بدست می آید )
Long grinding roller    سمباده استوانه ای بزرگ
Plow grinding    سمباده زدن کنار خارها
Drum grinder    سمباده غلتکی بلند
Traverse wheel grinder    سمباده کوچک با حرکت رفت و برگشتی
Center punch    سمبه نشان
Symbol    سمبول - نشان - علامت - نمونه - عقیده
Symbolic    سمبولیک - نمادی - نمونه
Toxic    سمی
Toxicity    سمی بودن
Hoxicity    سمیت - رسمی بودن
Cent    سنت - یکصدم دلار آمریکا
peg    سنجاق - میخ چوبی - توپی - خار - میخ زدن
Bill    سند اعتباری
Anvil    سندان
Labor union    سندیکای کارگری - اتحادیه کارگری
Sanforizing    سنفوریزینگ - عملیات تثبیت ابعادی پارچه به کمک بخارو حرکات مکانیکی دراستنتر
Bare grinder    سنگ زدن سطح سیلندر لخت
Top grinding    سنگ زدن و تیز کردن نوک خارهای کارد بصورت نوک اسکنه ای
Side grinding    سنگ زنی جانبی ( سطح غلتکها )
Traverse grinder    سنگ سمباده
Dead roller grinder    سنگ سمباده غلتکی بلند
weighing    سنگین کردن ابریشم - وزن دادن ابریشم - باردادن ابریشم
Heavy    سنگینی - لغتی مترادف پررنگ - سیر - ضخیم - زیاد
Trilobal    سه پره ای - دارای سه پره
Triplex    سه تایی - سه قسمتی
Triad    سه ظرفیتی
Allottee    سهامدار
Share    سهم - سهم بردن - سهم بندی کردن
Quota    سهمیه - سهم
Imports quota    سهمیه وارداتی
Switch    سوئیچ - کلید برق - روشن کردن دستگاه - ربودن - تغییر دادن
Assemble    سوار کردن اجزای ماشین - مونتاژ
Safety value    سوپاپ اطمینان - دریچه اطمینان
Super L Rayon    سوپر ال ریون - نام تجاری ویسکوز آمریکایی جهت قالی ( به سبب مقاومت در برابر کثیف شدن )
Burnin    سوختن
Burn out    سوختن وسایل برقی - سوختن
Coustic soda    سود سوزآور
Caustic soda    سود سوزآور - هیدروکسید سدیم - سود کستیک
Soda    سودا - قلیا
Bore    سوراخ - منفذ - روزنه
Impact hole    سوراخ برخورد مضراب با ماکو
Picker recess    سوراخ برخورد مضراب با ماکو
Hole    سوراخ در پارچه
Pore    سوراخ ریز - منفذ - روزنه - خلل و فرج
Shank    سوراخ مخروطی
Heddle eye    سوراخ وسط میل میلک
Punch    سوراخ کردن - پانچ
Card cutting    سوراخ کردن کارت ضربه
Card punching    سوراخ کردن کارد
Sibnalgiver    سوراخهای راهنمای کنترل پود
Caustic    سوزآور ( قلیایی )
Burning    سوزاندن - سوختگی
Pin    سوزن - خار - انگشتی- سنجاق - میخ چوبی - لامل- پین - گیره - محور کوچک - لوله اتصال - برآمدگی
Point    سوزن - خار- نوک - سر - نقطه - ممیز - نکته - موضوع - محل - مرکز - جهت - مرحله - اثر - علامت - راس - شاخک - دماغه بلند
Inactive needle    سوزن  خارج از عمل - سوزنی که در عمل بافت شرکت ندارد
Needle    سوزن - سوزن ماشین بافندگی حلقوی - سیم - سوزن خیاطی - نوک - میله باریک-  خار
Needle  work    سوزن بافی
Knitteing needle    سوزن تریکو ( سوزن ماشین تریکو بافی )
Scratch awl    سوزن خط کشی
Scriper    سوزن خط کشی
Sewing needle    سوزن خیاطی
Stitch bonding    سوزن دوزی الیاف جهت تولید منسوج بی بافت - روش دوختن الیاف به هم به کمک نخ جهت پتولید منسوج بی بافت
Nedling    سوزن زنی
Spring beard needle    سوزن سر فنری ( کشبافی )
Spring needle    سوزن سر فنری ( کشبافی ) - قلاب سر فنری ( کشبافی )
Spring bearded needle    سوزن سرفنری ( کشبافی ) - قلاب سر فنری ( کشبافی )
Bearded needle    سوزن فنری - سوزن ریشدار - سوزن کتن
Cold draw pin    سوزن مخصوص کشش سرد
Compound needle    سوزن مرکب - سوزن ترکیبی ( تریکو بافی )
Felting needle    سوزن نمد ساز
Tooth    سوزن یا خار نوار خاردار کارد - دندان - عاج - دندانه - برآمدگی- خار
Neddle detector    سوزن یاب
Latch needle    سوزن کشبافی - میل کشبافی - سوزن بافندگی حلقوی - سوزن زبانه دار - سوزن ماهک دار - سوزن سر قفل - قلاب سرقفلی کشبافی
Heated draw pin    سوزن کشش گرم
Suzani    سوزنی- انواع پنبه مرغوب ترکمنستان
Suspension    سوسپانسیون - تعلیق
Attagenus piceus    سوسک سیاه فرش-سوسک سیاه قالی
Carpet beetle    سوسک قالی ( که لارو یا کرم آن از پشم قالی تغذیه می کنند )
Soxhlet    سوکسله - دستگاه استخراج مواد صمغی الیاف طبیعی توسط الکل اتیلیک 95%
Succinic acid    سوکسینیک اسید - اسید سوکسینیک
Aluminium sulphate    سولفات آلومینیوم بیشتر جهت رنگرزی پشم با رنگهای طبیعی و دندانه ای  در رنگرزی پشم قالی استفاده می شود
Ammonium sulphate    سولفات آمونیوم
Glaubers salt    سولفات سدیم
Sodium sulphate    سولفات سدیم
Salt cake    سولفات سدیم متبلور
Chlorated sulfate    سولفات کلرینه شده
Sulphation    سولفاته کردن
Desulfurizing    سولفور زدائی - از بین بردن سولفور
Sulphurization    سولفوریزاسیون - گوگرد دار کردن
Sulfogene    سولفوژن - نام تجاری رنگهای گوگردی از کارخانجات دوپونت آمریکا
Sulphoxylate    سولفوکسیلات
Sulphonate    سولفونات
Sulphonation    سولفوناسیون - سولفون دار کردن - سولفونه کردن
Sulfonine    سولفونین - نام تجاری رنگهای اسیدی از کارخانجات ساندوز سوئیس
Sulphite    سولفیت
Sodium sulphite    سولفیت سدیم
Sulphid    سولفید
Sodium sulphide    سولفید سدیم
C    سومین حرف لاتین
Tertiary shade    سومین شید - سومین فام
Soya    سویا - لوبیای چینی
Swissing    سویسینگ - روشی برای کالندر کردن
Cubic centimeter    سی سی - سانتی متر مکعب
C.V.%    سی وی در صد - ضریب نا یکنواختی فتیله - درصد نا یکنواختی فتیله
Fiscal policy    سیاست مالی
Rheometer    سیال سنج - رئومتر
Rheology    سیال شناسی - رئولوژی - علم جریان مواد
The viscosity of oil    سیالیت روغن - ویسکوز یته روغن
Cyanhydrin    سیان هیدرین
Sulphur black    سیاه گوگردی - گوگرد سیاه
Radial feed drum    سیتم روتور و تغذیه شعاعی
Richness    سیری رنگ - پرمایه بودن رنگ - پرپشت بودن - سرشار بودن
M    سیزدهمین حرف لاتین
Sisal    سیسال - لیف گیاهی برگی سیسال
Cystein    سیستئین
Tummer feed    سیستم  تغذیه تامر
Rieter 3 over 5    سیستم 3 بر 5 ریتر- سیستم جدید کشش در ماشین فتیله
Blood    سیستم آمریکائی نمره بندی ظرافت پشم
Redox system    سیستم احیاء
Duhamel system    سیستم استفاده از عرق گوسفند برای شستشوی پشم
Electronic system    سیستم الکترونیکی
Chaine conveying system    سیستم انتقال زنجیری
Bradford system    سیستم انگلیسی یا برادفورد
Ecological System    سیستم اکولوژیکی ( محیط در برگیرنده حیوان وگیاه )
Bradford quality number    سیستم برادفورد نمره بندی پشم
Programming system    سیستم برنامه ریزی
Cooling system    سیستم برودتی
Bonus system    سیستم پاداش تولید
Pad steam    سیستم پد بخار - پد استیم
Pad roll    سیستم پد رول
Pedal and roller system    سیستم پدال و غلتک - سیستم پیانوئی ( حلاجی )
Pad batch    سیستم پدبچ
Cotton system    سیستم پنبه ای - روش ریسندگی پنبه ای که در آن از الیاف کوتاه طبیعی یا مصنوعی جهت ریسیدن نخ بهره گرفته می شود
Picking mechanism    سیستم پودگذاری
Exhaust air changing plant    سیستم تصفیه هوای آلوده
Feeding device    سیستم تغذیه
Chute feeding system    سیستم تغذیه توسط لوله
Colour dispensing system    سیستم تغذیه محلول رنگینه
Clearer system    سیستم تمیز کننده (ماشین فتیله)
Eccentric drive    سیستم حرکتی خارج از مرکز
Chut feed    سیستم حلاجی شوت فید - سیستمی در حلاجی که در آن مرحله متکا پیچی حذف گردیده است
Platt    سیستم حلاجی شوت فید پلات
Doffing system    سیستم داف - سیستم برداشت محصول از ماشین
Beating up mechanism    سیستم دفتین - مکانیسم دفتین شامل قسمتهای شانه و جعبه ماکو و شمشیر و ماکورو
Picking motion    سیستم دفتین زنی - سیستم پودگذاری
Colour order system    سیستم رنگ منظم
Otwald    سیستم رنگ منظم آزوالد
Munsell colour order system    سیستم رنگ منظم مانسل
Munsell  system    سیستم رنگی مانسل
Spinning system    سیستم ریسندگی
Free fibre spinning    سیستم ریسندگی الیاف آزاد - ریسندگی چرخانه ای
Cotton spinning system    سیستم ریسندگی پنبه ای
Bi axial spinning system    سیستم ریسندگی دو محوری
Melange spinning system    سیستم ریسندگی مخلوط - سیستم ریسندگی ملا نژ
Break spinning    سیستم ریسندگی منفصل - ریسندگی چرخانه ای
Co axial spinning system    سیستم ریسندگی هم محوری
water flush system    سیستم شستشو با آب
Trutzschler    سیستم شوت فید تروچلر
Electronic design system    سیستم طراحی الکترونیک
French system    سیستم فرانسوی
Polar system    سیستم قطبی - سیستمی که در کشش ماشین فتیله که غلتکها حول یک مرکز یا قطب می چرخند
Scotch system    سیستم کارد اسکاتلندی
Pipe in pipe system    سیستم لوله در لوله
Codensing system    سیستم مبرد ( خنک کننده )
weft stop motion    سیستم مراقبت پود
wrap stop motion    سیستم مراقبت تار - دستگاه کنترل تار
Platt pressure bar    سیستم میله فشاری پلات - سیستم جدید کشش در ماشین فتیله
Asymmetric system    سیستم نا متقارن
Reed counting system    سیستم نمره بندی شانه بافندگی
universal numbering system    سیستم نمره بندی نخ(A.S.T.M)
Metric count    سیستم نمره گذاری متریک
Yarn count system    سیستم نمره گذاری نخ
Control system in warping    سیستم های کنترل کشیدگی نخ در چله پیچی
Factory system    سیستم کارخانه
American system    سیستم کارد آمریکایی - سیستم تمام تاب آمریکائی ( نوعی ماشین تمام تاب بغیر از رینگ و سلف آکتور )
Continental set    سیستم کارد اروپایی
Continental system    سیستم کارد اروپایی
Continental card    سیستم کارد اروپایی - مجموعه کاردینگ اروپایی
English system    سیستم کارد انگلیسی
Chromophoric system    سیستم کروموفور در رنگینه ها
Drafting system    سیستم کشش - قسمت کشش در ماشین فتیله
Roto drafter    سیستم کشش سوزنی دوار
Yarn numbering system    سیستمهای نمره بندی نخ
Run system    سیستمی در نمره گذاری نخ پشمی ضخیم ( که عبارتست از تعداد کلافهای 1600یاردی در یک پوند نخ )
Systematization    سیستمی کردن - نظام بندی
Cystine    سیستین
Cystin    سیستین - ماده پروتئینی پشم
Systematic    سیسماتیک - بر اساس روش خاص - مبنی بر یک روش معین
Systematically    سیسماتیکی - با روش معین - به طور اصولی
Prill to    سیل - جاری ساختن
Fluidity    سیلان - جریان - روان - سیالی
Pressure    سیلندر اصلی ماشین چاپ غلتکی - سیلندر - فشار
Dry can    سیلندر خشک کن
Doffer    سیلندر دافر در ماشین کاردینگ - کارگر داف - کارگر برداشت محصول - محصول دهنده - غلتک دافر
Half lap    سیلندر شانه
Steel breast    سیلندر کوچک اره ای کاردینگ
Breast    سیلندر کوچک عقب ماشین کارد پشم که الیاف را باز کرده و تحویل سیلندر بزرگ می دهد
Sodium silicate    سیلیکات سدیم - آب شیشه ای
Silicon    سیلیکون
Coil    سیم پیچ - مارپیچ - کوک کردن - حلقه شدن - قرقره - بوبین - کلاف - حلقه
Prong    سیم چنگال کنترل پود
Hot wire scalloping    سیم داغ برش دالبر
Hook needle    سیم قلاب - سوزن قلاب
Cement    سیمان - چسب - ماده بین کریستالی
Simili mercerising    سیمیلیساژ - تکمیل شبه مرسریزه - افزایش جلای پارچه به کمک فشار زیاد کالندر
Synacril    سیناکریل - ماده رنگرزی ساخت شرکت ICI انگلستان
Sinker    سینکر - قطعه ای در ماشین تریکو بافی که مانع بالا آمدن پارچه زمان بالا آمدن سوزن می شود - پلاتین
Front rest    سینه کار
Sine    سینوس
Cycle    سیکل - دوره - دور - چرخش - چرخه
Combing cycle    سیکل شانه زنی - دوره شانه زنی
Cycloalkane    سیکلوآلکان
Cyclohexane dimethanol    سیکلوهگزان دی متانول
Screen    شابلون  - سرند - غربال - الک - توری - صفحه تلویزیون - پرده سینما - عایق - پرده - استوانه آبکش - سینی زیر استوانه اره ای کارد - سینی سیلندر ماشین کارد
Fully open screen    شابلون تمام باز
Galvo rotary screen    شابلون روتاری گالوو
Lacquer rotary screen    شابلون روتاری لاکی
Flat screen    شابلون مسطح - چاپ شابلون مسطح

آخرین مطالب
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
تبلیغات
بنرها
شرکت نانورادبهان

تبلیغ در گیل تکس

پرشین هالیدی دانلود دیکشنری تخصصی نساجی مخصوص موبایل